> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №604 ДО №619 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.08.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №604 ДО №619 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.08.2021 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №26

02.09.2021

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №604 – ОТНОСНО: Обсъждане и съгласуване на Бизнес план на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за следващия регулаторен период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.


РЕШЕНИЕ №605 – ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата в тях под определения минимум за учебната 2021/2022 година.


РЕШЕНИЕ №606 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №607 – ОТНОСНО: : Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №608 – ОТНОСНО: Разрешение за отпускане на стипендии за специализация на лекари, и медицински специалисти работещи в лечебни заведения на територията на Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №609 – ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, одобрен за финансиран по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


РЕШЕНИЕ №610 – ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за сътрудничество между община Смолян и Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВО БГ“.


РЕШЕНИЕ №611 – ОТНОСНО: Съгласие за подписване на ново споразумение за сътрудничество във връзка с кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „По-близки и по-успешни в Община Смолян” по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 2, финансирано по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР) и „Наука образование за интелигентен растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР).


РЕШЕНИЕ №612 – ОТНОСНО: Даване съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на семейство на Петър Велиев от гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 81, пострадало от възникнал пожар.


РЕШЕНИЕ №613 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХIV – Озеленяване и на част от УПИ XVII – Озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 91 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Пейо Яворов“/.


РЕШЕНИЕ №614 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор и въвеждане на система за разделно събиране на битови отпадъци от обувки и текстил съгласно чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците.


РЕШЕНИЕ №615 – ОТНОСНО: Увеличаване на бюджета за 2021 г. на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ и Духов оркестър в частта местни дейности.


РЕШЕНИЕ №616 – ОТНОСНО: Одобряване на промени в актуализираната Бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2022 – 2024г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.


РЕШЕНИЕ №617 – ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – в частта устройствени план-схеми за ВиК в определени участъци на канализационни клонове – К1, К4 и К4А, К6 и К6А, К47 и К47А, К258 и К260, и водопроводен клон V-Kl.73 във връзка с Преработка по време на строителството по чл. 154 от ЗУТ на работен проект за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, изпълняван по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-2/BG16М1ОР002-1.014-0001-С02 от 13.02.2019г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №618 – ОТНОСНО: Искане от жители на с. Смилян, община Смолян от ул. „Кирил Маджаров“ и ул. Васил Димитров“.


РЕШЕНИЕ №619 – ОТНОСНО: Покана за свикване на общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА