> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №580 ДО №603 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.07.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №580 ДО №603 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.07.2021 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №25

06.08.2021

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №580 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект : „Външно водоснабдяване на бунгала в УПИ VI – за апарт хотел в кв.66 по плана на село Стойките, община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №581 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда за сезонно ползване на „АРИС 09“ ЕООД в село Стойките, община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №582 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.2.328 и 67653.2.329 в местност „Станковица“, землище гр. Смолян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №583 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.96 по плана на гр. Смолян, кв. Устово /южно от река Черна и североизток от УПИ III – Гробища/.


РЕШЕНИЕ №584 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХIV – Озеленяване и на част от УПИ XVII – Озеленява и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.91 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Пейо Яворов“/.


РЕШЕНИЕ №585 – ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на гараж върху поземлен имот с идентификатор 67653.925.18, образуващ УПИ Х- 925.18 – Индивидуално жилищно строителство, кв. 3 по плана на гр. Смолян, кв. Устово по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 49, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публично оповестен конкурс (гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Александър Стамболийски“).


РЕШЕНИЕ №586 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №587 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на публична общинска собственост –гараж с идентификатор 49014.501.632.2 по кадастрална карата на с. Момчиловци по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №588 – ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Държавна агенция Електронно управление по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №589 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение за търговия в сграда с идентификатор 11572.933.143.1 по КККР на с. Влахово, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №590 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.501.857 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №591 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67547.501.1614 по кадастралната карта на с. Смилян, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №592 – ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот ХVII-98 в кв.15 по плана на с. Турян, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №593 – ОТНОСНО: Освобождаване от дължимия наем на физически и юридически лица – наематели на общински обекти в училища и детски градини за периода 01.07.2021 г. до 15.09.2021 г.


РЕШЕНИЕ №594 – ОТНОСНО: Възлагане предоставянето на услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), в рамките на проект BG05M9OP001-2.090–0008-С01 „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.


РЕШЕНИЕ №595 – ОТНОСНО: Утвърждаване на Методика за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги „Патронажна грижа”, в рамките на проект „Патронажна грижа + в община Смолян“, Договор № BG05M9OP001-6.002-0121-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ .


РЕШЕНИЕ №596 – ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект "Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните", по Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


РЕШЕНИЕ №597 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


РЕШЕНИЕ №598 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура BGENERGY-1.002„Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.


РЕШЕНИЕ №599 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №600 – ОТНОСНО: Определяне размера на Национална литературна награда „Николай Хайтов“ на Община Смолян за 2021 г.


РЕШЕНИЕ №601 – ОТНОСНО: Покана за свикване на общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426.


РЕШЕНИЕ №602 – ОТНОСНО: Постъпила докладна записка с вх. № ОбС000388 от 16.07.2021г. за приемане на годишен счетоводен отчет за 2020 година и отписване на активи и задължения на дружеството от Бойко Младенов - ликвидатор на „Ученическо и столово хранене“.


РЕШЕНИЕ №603 – ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за сътрудничество между община Смолян и Общинска администрация Ниневиа, община Мосул, Република Ирак.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА