> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 29.07.2021 Г. ОТ 17:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 29.07.2021 Г. ОТ 17:00 ЧАСА

22.07.2021

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам заседание на Общинския съвет на 29 юли 2021 г. от 17.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект : „Външно водоснабдяване на бунгала в УПИ VI – за апарт хотел в кв.66 по плана на село Стойките, община Смолян”.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда за сезонно ползване на „АРИС 09“ ЕООД в село Стойките, община Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.2.328 и 67653.2.329 в местност „Станковица“, землище гр. Смолян, Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.96 по плана на гр. Смолян, кв. Устово /южно от река Черна и североизток от УПИ III – Гробища/.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХIV – Озеленяване и на част от УПИ XVII – Озеленява и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.91 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Пейо Яворов“/.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Учредяване право на строеж за изграждане на гараж върху поземлен имот с идентификатор 67653.925.18, образуващ УПИ Х- 925.18 – Индивидуално жилищно строителство, кв. 3 по плана на гр. Смолян, кв. Устово по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 49, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публично оповестен конкурс (гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Александър Стамболийски“).
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Отдаване под наем на публична общинска собственост –гараж с идентификатор 49014.501.632.2 по кадастрална карата на с. Момчиловци по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Държавна агенция Електронно управление по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Отдаване под наем на помещение за търговия в сграда с идентификатор 11572.933.143.1 по КККР на с. Влахово, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.501.857 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване. /с. Ш. лъка/
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67547.501.1614 по кадастралната карта на с. Смилян, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Продажба на Урегулиран поземлен имот ХVII-98 в кв.15 по плана на с. Турян, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Освобождаване от дължимия наем на физически и юридически лица – наематели на общински обекти в училища и детски градини за периода 01.07.2021 г. до 15.09.2021 г.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ - Декларация


15. Възлагане предоставянето на услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), в рамките на проект BG05M9OP001-2.090–0008-С01 „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ - Примерна заповед - акт за възлагане УОИИ


16. Утвърждаване на Методика за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги „Патронажна грижа”, в рамките на проект „Патронажна грижа + в община Смолян“, Договор № BG05M9OP001-6.002-0121-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Одобряване на споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект "Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните", по Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Кандидатстване на Община Смолян по Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Кандидатстване на Община Смолян по процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Определяне размера на Национална литературна награда „Николай Хайтов“ на Община Смолян за 2021 г.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Покана за свикване на общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Постъпила докладна записка с вх. № ОбС000388 от 16.07.2021г. за приемане на годишен счетоводен отчет за 2020 година и отписване на активи и задължения на дружеството от Бойко Младенов Младенов - ликвидатор на „Ученическо и столово хранене“.
Докладва: Ангел Безергянов – Зам. Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНАЗаседанието ще се проведе при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания!


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 26.07.2021 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 26.07.2021 г. /понеделник/ от 13.30 часа в зала № 211 и разглежда точки № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 26.07.2021 г. /понеделник/ от 14.30 часа в зала № 211 и разглежда точки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 23 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 26.07.2021 г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 23 включително от предложения проект за Дневен ред.


АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Зам.-председател на Общински съвет