> Начало > Екология > Оперативна програма Околна среда > BG16M1OP002-3.031-0009-С01 „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА НАТУРА 2000 В РЕГИОН СМОЛЯН“

BG16M1OP002-3.031-0009-С01 „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА НАТУРА 2000 В РЕГИОН СМОЛЯН“

24.06.2021

Община Смолян изпълнява проект „Споделена визия за екологична мрежа НАТУРА 2000 в регион Смолян“, по договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG16M1OP002-3.031-0009-С01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за Регионално развитие


Целите на схемата са насочени към повишаване на информираността на заинтересованите страни и повишаване на разбирането за ползите от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в социално-икономическото развитие на регионите. Проектът е насочен към провеждане на комуникационна кампания, която чрез предоставяне на достъпни послания, свързани освен с широко известните екологични ползи от съществуването на мрежата Натура 2000, така и практични икономически, социални и конкурентни ползи, които имат потенциал да доведат до добавена стойност за местното население.

Проектът на Община Смолян е насочен и конкретно към популяризирането на мерки и дейности за съхранение на важни за орхидеите местообитания в Родопския регион, като Местообитание 6210 „Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик“. Информационната кампания предвижда 2 основни събития, включващи посещение с елементи на обучение на терен с интерактивна лекция и възможности за фотографски тур, както и събитие включващо разнообразна семинарна програма, фотоизложба и творчески ателиета за по-малките любители на природата.

В рамките на проекта ще бъдат използвани различни начини за информиране, чрез подходящи комуникационни канали и методи, ще бъдат разработени и печатни информационни материали. Участниците в проекта ще имат възможност да се запознаят със специфичните особености на защитените зони, видовете орхидеи и техните местообитания, като ще бъдат презентирани разнообразни подходи за въздействие и съхранение на различните видове, които местното население може да прилага без да нарушава нормалното им съществуване.

Конкретните защитени зони и местообитания, попадащи в територията на област Смолян, и които ще бъдат включени в информационните дейности са Циганско градище, Родопи – Западни, Родопи – Средни, Родопи – Източни.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца и е на обща стойност 71 400 лева, като тази стойност включва управление, публичност на проекта, подготвителни дейности и информационна кампания. Община Смолян ще публикува регулярни съобщения в медиите за дейностите и напредъка по проекта.

 

29.03.2022 г. - ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

PDF Файл - Преслист от проведена заключителна пресконференция

PDF Файл - Презентация от заключителна пресконференция


 

02.08.2021 г. - ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

 

С повече информация за събитието и изложбата представяща богатството, красотата и специфичните особености на защитени зони в Родопите, може да се запознаете от прикачените документи:

PDF Файл - Преслист информационно събитие

PDF Файл - Изложба

PDF Файл - Брошура - Дивите орхидеи в Родопите


 

29.06.2021 г. - ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И БОТАНИЧЕСКИ ТУР

 

С повече информация за пресконференцията и ботаническия тур, може да се запознаете от прикачените документи:

PDF Файл - Преслист пресконференция

PDF Файл - Презентация-проект Споделена визия за Натура 2000 в регион Смолян

PDF Файл - Резюме ботанически тур