> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.04.2021 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.04.2021 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

20.04.2021

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам заседание на Общинския съвет на 28 април 2021 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1.Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване и част от УПИ – Изолационно озеленяване предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв.106 по плана на гр. Смолян, кв. Устово /ГПК гр. Смолян – кв. Устово/.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


2.Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXI – За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.137 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част /улица „Младост“/.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


3.Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.14 по плана на гр. Смолян, кв. Райково /ул. „Висарион Смолянски“/.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


4.Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.55 по плана на гр. Смолян, кв. Райково /ул. „Родопи“/.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


5.Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.147 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян /ул. „Грудьо Войвода“/.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


6.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.263 в местност „Табаково“, землище гр. Смолян, Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


7.Отдаване под наем на помещения разположени в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „НИЕ“, върху имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9.Изкупуване на части от недвижими имот с идентификатор 67653.934.255, 67653.934.263, 67653.934.261 и 67653.934.262 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС „ДИПАЛА“ЕООД.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10.Изкупуване на част от недвижим имот с идентификатор 67653.934.1346 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС – ЕТ “Мария Беширова“.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11.Изкупуване на недвижими имоти с проектни идентификатори 67653.914.1571 и 67653.914.1572 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12.Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13.Възмездно право на пристрояване върху Урегулиран поземлен имот II – гаражи и работилница (хоби) – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с. Могилица, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


14.Съгласие за подписване на споразумение за сътрудничество във връзка с кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „По-близки и по успешни в Община Смолян” по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 2, финансирано по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР) и „Наука образование за интелигентен растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР).
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


15.Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно Общо събрание на акционерите на ,,РОЖЕН ЕКСПРЕС” АД, с ЕИК 830166384 гр. Смолян, свикано за 30.06.2021 г., и гласуване по дневния ред.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


16.Приемане на Годишния отчет за 2020 г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


17.Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


18.Приемане за сведение на Годишния отчет за 2020 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


19.Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2021 г.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


20.Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2020 г.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


21.Питания


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 23.04.2021 г. /пeтък/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 14, 19, 20 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 23.04.2021 г. /петък/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 23.04.2021 г. /петък/ от 15.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 23.04.2021 г. /петък/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от 1 до 20 включително от предложения проект за Дневен ред.


 

Заседанието ще се проведе при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания!


АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Зам. Председател на ОбС – Смолян