> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 31.03.2021 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 31.03.2021 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

23.03.2021

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл.23, ал.4, т.1, чл.28а, ал.1 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.59 а, ал.1 и чл.55 а от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам от разстояние заседание на Общинският съвет - Смолян на 31 март 2021 г. от 13.00 часа, при осигуряване на пряко и виртуално участие чрез, видеоконферентна връзка

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект : „Външно водоснабдяване на бунгала в УПИ VI – за апарт хотел в кв.66 по плана на село Стойките, община Смолян”.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект : „Кабел 20 kV от ВС Чолаков мотор до ВС Бор“ с. Стойките, община Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Инфраструктурни обекти – водопроводи и напоителни системи, местност „Перелик“, Община Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване и част от УПИ – Изолационно озеленяване предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв.106 по плана на гр. Смолян, кв. Устово /ГПК гр. Смолян – кв. Устово/.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXI – За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.137 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част /улица „Младост“/.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Изкупуване на поземлен имот № 664, кв. 37,43 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Изкупуване на ½ идеални части от поземлен имот с идентификатор 67653.920.139, ведно със самостоятелен обект с идентификатор 67653.920.139.1.1 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост./ с. Стража, с. Ряка /
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост находящи се в сграда с идентификатор 57282.20.5.1 Ретранслаторна станция и антенна кула, разположени в поземлен имот с идентификатор 57282.20.5 по кадастрална карата на с. Полковник Серафимово, община Смолян , по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящи се в самостоятелен обект на административна сграда с идентификатор 67653.918.43.13.5 по Кадастрална карта на гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост (източно крило).
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение за образователна дейност по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост на Министерство на правосъдието Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Районна служба „Изпълнение на наказанията„ Смолян , по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост в полза на 101 Алпийски полк–Смолян ВФ28330 на движима вещ–МПС частна общинска собственост, автобус ОТОЙОЛ с регистрационни номера СМ 0308АН, чрез дарение по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2021 година.
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Предоставяне на финансови средства за счетоводно приключване и изготвяне на счетоводните отчети за 2020 г., както и за останали неразплатени задължения на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД - в ликвидация.
Докладва: Ангел Безергянов – Зам. Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.17


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 29.03.2021 г. /понеделник/ от 12.00 часа и разглежда точки № 13, 16, 17 от предложения проект за Дневен ред.


ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 29.03.2021 г. /понеделник/ от 13.00 часа и разглежда точки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от предложения проект за Дневен ред.


ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 29.03.2021 г. /понеделник/ от 14.00 часа и разглежда точки № 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 от предложения проект за Дневен ред.


ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 29.03.2021г. /понеделник/ от 15.30 часа и разглежда точки от 1 до 17 включително от предложения проект за Дневен ред.Забележка: Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат от разстояние, при осигуряване на пряко и виртуално участие, чрез видеоконферентна връзка.

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ 
Зам.-председател на Общински съвет