> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 355 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 355 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010
ОТНОСНО: Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинските бюджети Р Е Ш И: 1.Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Смолян по Приложение № 1
  1. Приложение 1