> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №434 ДО №508 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.02.2021 Г

РЕШЕНИЯ ОТ №434 ДО №508 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.02.2021 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №19

04.03.2021

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №434 – ОТНОСНО: Избиране на Заместник Председател на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №435 – ОТНОСНО: Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2020 г. в „Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД.


РЕШЕНИЕ №436 – ОТНОСНО: Отчет – анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян през 2020 г.


РЕШЕНИЕ №437 – ОТНОСНО: Отчет – анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пампорово през 2020 г.


РЕШЕНИЕ №438 – ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Смолян за 2021 година.


РЕШЕНИЕ №439 – ОТНОСНО: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Нина Жайгарова от гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №440 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне на вендинг машина за топли напитки в EГ“ Иван Вазов„ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №441 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение в сграда с идентификатор 11572.933.143.1 по КККР на с. Влахово, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №442 – ОТНОСНО: Продажба на вещ, собственост на Община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост./ Верижен трактор/.


РЕШЕНИЕ №443 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.918.756 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №444 – ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №445 – ОТНОСНО: Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, гр. Смолян, кв. Райково.


РЕШЕНИЕ №446 – ОТНОСНО: Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.


РЕШЕНИЕ №447 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост (Свети Пантелеймон).


РЕШЕНИЕ №448 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.928.3 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №449 – ОТНОСНО: Разрешение за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване на УПИ XIX - 64 за жилищно строителство, къща за гости в кв.65 по плана на село Смилян и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67547.8.65 в местност „Кравефермата“, землището на село Смилян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №450 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Външен водопровод „Къщи за гости и обслужваща сграда“ в поземлен имот 67965.8.48 по КККР на село Соколовци в местността „Дупката“ в землището на село Соколовци, Община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №451 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III - Озеленяване и част от УПИ - Изолационно озеленяване предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв.106 по плана на гр. Смолян, кв. Устово /ГПК гр. Смолян - кв. Устово/.


РЕШЕНИЕ №452 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ V - Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян - централна част /Източно от АРЗ/.


РЕШЕНИЕ №453 – ОТНОСНО: Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на : У ПИ II - 1097 - мотел - ресторант в кв.35, УПИ I - 1057 - мотел и ТП в кв.35, У ПИ I - 010091 за фотоволтаичен парк и обслужващи сгради в кв,37, УПИ I - 10013- за хотел в кв.1, УПИ II - 10010, 10012 -за хотел в кв.1 в местност „Борцето“, землището на село Соколовци, Община Смолян и урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67965.10.59, 67965.10.115 и 67965.10.43 в местност „Борцето“, землището на село Соколовци, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №454 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Инфраструктурен обект - водопровод в местност „Карлък“, землище Смолян, Община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №455 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.133.7 в местност „Могилата“, землище гр. Смолян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №456 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Смолян.


РЕШЕНИЕ №457 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” и възлагане на услугата от общ икономически интерес – Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги (патронажна грижа).


РЕШЕНИЕ №458 – ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху масивна сграда с идентификатор 67653.922.195.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.922.195 и масивна сграда с идентификатор 67653.922.133.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.922.133 в полза на Държавно предприятие Българо- германски център за професионално обучение, структура към Министерство на труда и социалната политика, по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №459 – ОТНОСНО: Oбщо обсъждане и поименно еднократно гласуване, резултатът от което да се отнесе и да важи за всяко едно от решенията от точка 27 до точка 69 вкл. от дневния ред, относно определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №460 – с. Арда РЕШЕНИЕ №461 – с. Белев дол РЕШЕНИЕ №462 – с. Бориково РЕШЕНИЕ №463 – с. Бостина
РЕШЕНИЕ №464 – с. Буката РЕШЕНИЕ №465 – с. Букаците РЕШЕНИЕ №466 – с. Виево РЕШЕНИЕ №467 – с. Вълчан
РЕШЕНИЕ №468 – с. Гела РЕШЕНИЕ №469 – с. Горна Арда РЕШЕНИЕ №470 – с. Горово РЕШЕНИЕ №471 – с. Градът
РЕШЕНИЕ №472 – с. Катраница РЕШЕНИЕ №473 – с. Киселчово РЕШЕНИЕ №474 – с. Кошница РЕШЕНИЕ №475 – с. Кремене
РЕШЕНИЕ №476 – с. Кутела РЕШЕНИЕ №477 – с. Левочево РЕШЕНИЕ №478 – с. Лъка РЕШЕНИЕ №479 – с. Могилица
РЕШЕНИЕ №480 – с. Момчиловци РЕШЕНИЕ №481 – с. Мугла РЕШЕНИЕ №482 – с. Орешец РЕШЕНИЕ №483 – с. Петково
РЕШЕНИЕ №484 – с. Подвис РЕШЕНИЕ №485 – с. Полковник
Серафимово
РЕШЕНИЕ №486 – с. Река РЕШЕНИЕ №487 – с. Селище
РЕШЕНИЕ №488 – с. Сивино РЕШЕНИЕ №489 – с. Славейно РЕШЕНИЕ №490 – с. Смилян РЕШЕНИЕ №491 – гр. Смолян
РЕШЕНИЕ №492 – с. Соколовци РЕШЕНИЕ №493 – с. Солища РЕШЕНИЕ №494 – с. Стойките РЕШЕНИЕ №495 – с. Стража
РЕШЕНИЕ №496 – с. Тикале РЕШЕНИЕ №497 – с. Требище РЕШЕНИЕ №498 – с. Турян РЕШЕНИЕ №499 – с. Търън
РЕШЕНИЕ №500 – с. Чеплетен РЕШЕНИЕ №501 – с. Чокманово РЕШЕНИЕ №502 – с. Широка Лъка  

 


РЕШЕНИЕ №503 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 4 на реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


РЕШЕНИЕ №504 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №505 – ОТНОСНО: Изменение в Решение № 296 от 24.09.2020 г. изменено и допълнено с Решение №358/29.10.2020г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №506 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян пред ПУДООС със Заявление за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проект „Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Момчиловци“.


РЕШЕНИЕ №507 – ОТНОСНО: Бюджетна прогноза на Община Смолян , за периода 2022 – 2024г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.


РЕШЕНИЕ №508 – ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 22.03.2021 г., и гласуване по дневния ред.