> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №405 ДО №433 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2021 Г

РЕШЕНИЯ ОТ №405 ДО №433 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2021 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №18

28.01.2021

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №405 – ОТНОСНО: Изменение в Решение № 398 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №406 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №407 – ОТНОСНО: Определяне цените за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите за декар площ от общинския поземлен фонд на землищата на Община Смолян за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №408 – ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Министерство на вътрешните работи по реда на Закона за общинската собственост (Петровица).


РЕШЕНИЕ №409 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на сграда частна общинска собственост разположена в поземлен имот с идентификатор 00597.501.757 по Кадастралната карта на с. Арда, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №410 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на сграда с идентификатор 81520.501.1.6 и част от поземлен имот с идентификатор 81520.501.1 по КККР на с. Чокманово, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост (общежитие с. Чокманово).


РЕШЕНИЕ №411 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящи се в самостоятелен обект на административна сграда с идентификатор 67653.918.43.13.6 по Кадастрална карта на гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост (източно крило).


РЕШЕНИЕ №412 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост находящи се в подземен паркинг на театъра, разположен в имот с идентификатор 67653.918.45 по кадастрална карата на гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №413 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост ( кв. Райково).


РЕШЕНИЕ №414 – ОТНОСНО: Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.


РЕШЕНИЕ №415 – ОТНОСНО: Изкупуване на проектен имот с идентификатор 67653.923.606 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (улична регулация).


РЕШЕНИЕ №416 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.925.59 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №417 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.678, участващ в ХХХV-за гаражи в кв.107 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян


РЕШЕНИЕ №418 – ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за намаляване нивата на фини прахови частици (ФЧП10) и достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух на община Смолян.


РЕШЕНИЕ №419 – ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 9 за управление на отпадъците в община Смолян.


РЕШЕНИЕ №420 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - устройствена план - схема за обект : “Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в град Смолян, етап 3, гр. Смолян, обл. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №421 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Кабелни линии 20кV- втори етап“ с. Стойките, община Смолян“, подобект /‘Кабелен електропровод 20 кV от подстанция „Пампорово“ до БКТП „Родопи Дивелъпмънт““ с. Стойките, община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №422 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.192 в местност „Бекиря“, землище с. Гела, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №423 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „база за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 67547.5.137 на Д. Топчиева в с. Смилян, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №424 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Външно електро захранване на жилищна сграда в поземлен имот е идентификатор 67653.1.243 на Латин Латунов в гр. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №425 – ОТНОСНО: Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VI - 9, VII - 9 и VIII - 9 в кв.1 по плана на село Смилян и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67547.501.833 в местност „Карафезово“, землището на село Смилян, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №426 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - устройствена план схема и парцеларен план за обект : „Кабел 20 кV от ВС Чолаков мотор до ВС Бор“ е. Стойките, община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №427 – ОТНОСНО: Вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България.


РЕШЕНИЕ №428 – ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян“ на Община Смолян по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


РЕШЕНИЕ №429 – ОТНОСНО: Определяне на индивидуалните основни месечни възнаграждения на ръководните длъжности в „Териториални органи на изпълнителната власт“ в Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №430 – ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2020 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2021 г.


РЕШЕНИЕ №431 – ОТНОСНО: Предложение за приемане на Правилник за дейността и утвърждаване Структура на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №432 – ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – Смолян.


РЕШЕНИЕ №433 – ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ за закупуване на строителни материали на пострадалите семейства при свлачище на ул. „Младост“ № 49 в гр. Смолян.