> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №381 ДО №404 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.12.2020 Г

РЕШЕНИЯ ОТ №381 ДО №404 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.12.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №17

30.12.2020

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №381 – ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 21.01.2021 г. и гласуване по дневния ред.


РЕШЕНИЕ №382 – ОТНОСНО: Разкриване на Център за работа с деца на улицата, капацитет 20 места с. Широка лъка ул. „Люлката №1 община Смолян.


РЕШЕНИЕ №383 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.923.100 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №384 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №385 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I - За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.З0 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Чинара“/.


РЕШЕНИЕ №386 – ОТНОСНО: Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ1 - 149Т 1635 производствена дейност в кв.33 по плана на село Подвис и промяна на част от пътя Смолян - Тикале в землището на гр. Смолян и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.873.4, част от поземлен имот с идентификатор 67653.873.3 и част от поземлен имот с идентификатор 56962.1.636, землището на село Подвис, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №387 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.200.19 и 67653.200.20 в местност „Узуновото“, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №388 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Инфраструктурни обекти - водопроводи и напоителни системи, местност „Перелик“, Община Смолян“ и разрешение за изработване на Подробни устройствени планове - План за регулация и застрояване (за водоеми) на поземлени имоти с идентификатори : 69345.19.146 в местност „Карлък“, землище с. Стойките, 69345.19.147 в местност „Карлък“, землище с. Стойките, 67653.169.27 в местност „Карлък“, землище гр. Смолян, 67653.169.6 в местност „Карлък“, землище гр. Смолян, 67653.169.28 в местност „Карлък“, землище гр. Смолян, 69345.19.144 „Карлък“, землище с. Стойките и 69345.19.-1 в местност „Карлък“, землище с. Стойките.


РЕШЕНИЕ №389 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 67653.169.30 в местност „Карлък“, землище гр. Смолян и промяна на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП - ПЗ/ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.169.17 в местност „Карлък“, землище гр. Смолян и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.19.24 в местност „Карлък“, землище с. Стойките.


РЕШЕНИЕ №390 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14605.501.150.1.1 за Обществен център (сутерен) по Кадастрална карта на с. Гела, община Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №391 – ОТНОСНО: Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №392 – ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещения публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 67653.914.404.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян за образователна дейност по реда на Закона за общинската собственост (закрита детска градина „Детелина“) .


РЕШЕНИЕ №393 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян пред ПУДООС със Заявление за безвъзмездна финансова помощ с проект „Реконструкция на вътрешната водоснабдителната мрежа на с. Долно Влахово“.


РЕШЕНИЕ №394 – ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2020 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №395 – ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2021 година


РЕШЕНИЕ №396 – ОТНОСНО: Определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд на територията на Община Смолян като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.


РЕШЕНИЕ №397 – ОТНОСНО: Приемане на Актуализация на Стратегия за развитие на социални услуги в Община Смолян 2016-2020 г.


РЕШЕНИЕ №398 – ОТНОСНО: Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно Националната карта на социалните услуги, като делегирана от държавата дейност, по реда на Закона за социалните услуги.


РЕШЕНИЕ №399 – ОТНОСНО: : Изменение и допълнение на НАРЕДБА № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАРЕДБА №2


РЕШЕНИЕ №400 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №401 – ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.

НАРЕДБА №12


РЕШЕНИЕ №402 – ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Черна, с цел на ползването – „Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”.


РЕШЕНИЕ №403 – ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2021 г.


РЕШЕНИЕ №404 – ОТНОСНО: Промяна числеността на общинска администрация в Приложение №1 „Местни дейности“ одобрени с Решение №74 от 30.12.2019г. взето на Общински съвет – Смолян.