> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 22.12.2020 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 22.12.2020 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

14.12.2020

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28а, ал.1 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.59а, ал.1 и чл.55а от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам от разстояние заседание на Общинският съвет - Смолян на 22 декември 2020 г. от 13.00 часа, при осигуряване на пряко и виртуално участие чрез, видеоконферентна връзка с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 


1. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.923.100 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I - За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.ЗО по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Чинара“/.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ1 - 149Т 1635 производствена дейност в кв.ЗЗ по плана на село Подвис и промяна на част от пътя Смолян - Тикале в землището на гр. Смолян и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.873.4, част от поземлен имот с идентификатор 67653.873.3 и част от поземлен имот с идентификатор 56962.1.636, землището на село Подвис, Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.200.19 и 67653.200.20 в местност „Узуновото“, землище на гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Инфраструктурни обекти – водопроводи и напоителни системи, местност „Перелик“, Община Смолян“ и разрешение за изработване на Подробни устройствени планове - План за регулация и застрояване (за водоеми) на поземлени имоти с идентификатори : 69345.19.146 в местност „Карлък“, землище с. Стойките, 69345.19.147 в местност „Карлък“, землище с. Стойките, 67653.169.27 в местност „Карлък“, землище гр. Смолян, 67653.169.6 в местност „Карлък“, землище гр. Смолян, 67653.169.28 в местност „Карлък“, землище гр. Смолян, 69345.19.144 „Карлък“, землище с. Стойките и 69345.19.-1 в местност „Карлък“, землище с. Стойките.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 67653.169.30 в местност „Карлък“, землище гр. Смолян и промяна на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.169.17 в местност „Карлък“, землище гр. Смолян и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.19.24 в местност „Карлък“, землище с. Стойките.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14605.501.150.1.1 за Обществен център (сутерен) по Кадастрална карта на с. Гела, община Смолян по реда на Закона за общинската собственост
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещения публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 67653.914.404.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян за образователна дейност по реда на Закона за общинската собственост (закрита детска градина „Детелина“.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Кандидатстване на Община Смолян пред ПУДООС със Заявление за безвъзмездна финансова помощ с проект „Реконструкция на вътрешната водоснабдителната мрежа на с. Долно Влахово“.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2020 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА

Приложение към т.13 - Проект на годишна програма за 2021 г


14. Определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд на територията на Община Смолян като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Приемане на Актуализация на Стратегия за развитие на социални услуги в Община Смолян 2016-2020 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно Националната карта на социалните услуги, като делегирана от държавата дейност, по реда на Закона за социалните услуги.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Изменение и допълнение НАРЕДБА № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Изменение и допълнение на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Черна, с цел на ползването – „Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2021 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Промяна числеността на общинска администрация в Приложение №1 „Местни дейности“ одобрени с Решение №74 от 30.12.2019г. взето на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Определяне на индивидуалните основни месечни възнаграждения на ръководните длъжности в „Териториални органи на изпълнителната власт“ в Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


Заседанието ще се проведе при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания!

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 18.12.2020 г. /петък/ от 10.00 часа и разглежда точки № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 по предложения проект за Дневен ред.


ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 18.12.2020 г. /петък/ от 11.00 часа и разглежда точки № 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 от предложения проект за Дневен ред.


ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 18.12.2020 г. /петък/ от 13.00 часа и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 от предложения проект за Дневен ред.


ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 18.12.2020 г. /петък/ от 15.00 часа и разглежда точки 1 до 23 включително от предложения проект за Дневен ред.
 


ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на ОбС - Смолян