> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №360 ДО №380 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.11.2020 Г

РЕШЕНИЯ ОТ №360 ДО №380 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.11.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №16

02.12.2020

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №360 – ОТНОСНО: Дарение на РУ МВР – Смолян и писмо с вх. № ДЛ008871/15.10.2020 г. на Началника на РУ МВР – Смолян.


РЕШЕНИЕ №361 – ОТНОСНО: Прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „Ученическо и столово хранене” ЕООД с ЕИК:120506497.


РЕШЕНИЕ №362 – ОТНОСНО: Върнато със Заповед № АП–03–14–362/13.11.2020 г. на Областен управител на област Смолян за ново обсъждане Решение № 337 прието на заседание състояло се на 29.10.2020 г. с Протокол № 15 на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №363 – ОТНОСНО: Върнато със Заповед № АП–03–14–362/13.11.2020 г. на Областен управител на област Смолян за ново обсъждане Решение № 358 прието на заседание състояло се на 29.10.2020 г. с Протокол № 15 на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №364 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с интегрирано проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 2, финансирано по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР) и „Наука образование за интелигентен растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР).


РЕШЕНИЕ №365 – ОТНОСНО: Определяне позицията на Община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №366 – ОТНОСНО: Срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози и определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници.


РЕШЕНИЕ №367 – ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху втори и приземен етаж на сграда с идентификатор 49014.501.417.1 по КККР на с. Момчиловци по реда на Закона за общинската собственост в полза на Народно Читалище „Светлина 1925 „ с. Момчиловци.


РЕШЕНИЕ №368 – ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Наука 1928 "с. Солища, част от сграда с идентификатор 68000.502.74.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68000.502.74 по КККР на с. Солища , община Смолян.


РЕШЕНИЕ №369 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.501.831 по кадастрална карта на с. Широка лъка, община Смолян, ведно със сграда с идентификатор 83274.501.831.1 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №370 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.107.1.25 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател) на Магдалена Христева.


РЕШЕНИЕ №371 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.914.240 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №372 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.913.774 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №373 – ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 57, кв. 39 и 44 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №374 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 24089.929.130 по кадастралната карта на с. Дунево, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №375 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.202 в местност „Равнища“, землище с. Чокманово.


РЕШЕНИЕ №376 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 00597.501.899, образуващ УПИ ХI-228 в кв.29 по плана на с. Арда, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №377 – ОТНОСНО: Вземане решение за упълномощаване на кмета на Община Смолян за изпращане писмено предложение до Президента на Република България за именуване на безименен връх в Родопите на името на полковник Владимир Серафимов.


РЕШЕНИЕ №378 – ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Смолян - второстепенни разпоредители за 2020 година.


РЕШЕНИЕ №379 – ОТНОСНО: Изменение на Решение № 330 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Смолян, съгласно Заповед № АП-03-09-1824 от 20.11.2020 г. на Областен Управител на област – Смолян.


РЕШЕНИЕ №380 – ОТНОСНО: Контрола върху качеството на водата и използването на водоизточниците – в регулация и извън регулация, които са извън мрежата на ВиК, в района на община Смолян, с цел превенция на здравето на гражданите.