> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №322 ДО №359 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.10.2020 Г

РЕШЕНИЯ ОТ №322 ДО №359 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.10.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №15

06.11.2020

   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н 


РЕШЕНИЕ №322 - ОТНОСНО: Предложение за присъждане посмъртно званието „Почетен гражданин на Смолян“ на Васил Игнатов от гр. Смолян, за големите му заслуги за развитието на културата и спорта в нашия град.

РЕШЕНИЕ №323 - ОТНОСНО: Предложение за поставяне на паметник на родопската народна певица Радка Кушлева, на площад „България в гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №324 - ОТНОСНО: Вземане на решение за отправяне на искане до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имоти публично държавна собственост: недвижима археологическа културна ценност Крепост «Калето» в защитена местност «Невястата-Турлука” край гр. Смолян и недвижима археологическа културна ценност Крепост «Калето» над проходна пещера край с. Кошница, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №325 - ОТНОСНО: Вземане на решение за отправяне на искане до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имот публично държавна собственост недвижима археологическа културна ценност Момчилова крепост, с. Градът, Община Смолян за срок от 10 години.


РЕШЕНИЕ №326 - ОТНОСНО: Удължаване със 6 (шест) месеца на срока предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.


 РЕШЕНИЕ №327 - ОТНОСНО: Предложение за преминаване на общинските детски градини на делегиран бюджет.


РЕШЕНИЕ №328 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне на вендинг машина за топли напитки в СУ „Отец Паисий„ гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №329 - ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.106.2.12 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател) на Незие Караходжова.


РЕШЕНИЕ №330 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.4, за услуги на населението, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №331 - ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост на Държавно Предприятие „Български спортен тотализатор“.


РЕШЕНИЕ №332 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти за продажба на вестници и списания по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №333 - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността (с. Левочево).


РЕШЕНИЕ №334 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 69345.101.72 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №335 - ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 139, кв. 40 по плана на с. Могилица, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №336 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 11572.933.279 по кадастралната карта на с. Влахово, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №337 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 00597.501.899, образуващ УПИ ХI-228 в кв.29 по плана на с. Арда, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №338 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 48814.2.251 в местност „Белем“, землище с. Могилица.


РЕШЕНИЕ №339 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.12.134 в местност „Друма“, землище с. Момчиловци.


РЕШЕНИЕ №340 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.96.10 в местност „Кралев дол“, землище гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №341 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014,2.215 в местност „Момина вода“, землище с. Момчиловци.


РЕШЕНИЕ №342 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.13.636 в местност „Мушкин хазмак“, землище с. Стойките.


РЕШЕНИЕ №343 - ОТНОСНО:Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.316 в местност „Общината“, землище с. Момчиловци.


РЕШЕНИЕ №344 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.315 в местност „Общината“, землище с. Момчиловци.


РЕШЕНИЕ №345 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 48814.3.675 в местност „Мучура“, землище с. Могилица.


РЕШЕНИЕ №346 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ II - Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.166 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №347 - ОТНОСНО: Прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „Ученическо и столово хранене” ЕООД с ЕИК:120506497.


РЕШЕНИЕ №348 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG16M1OP002-3.031 – „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ .


РЕШЕНИЕ №349 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ .


РЕШЕНИЕ №350 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение за склад в сграда с идентификатор 69345.100.219.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 69345.100.219 по КККР на с.Стойките, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост (общежитие с.Стойките)


РЕШЕНИЕ №351 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.919.357.13 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №352 - ОТНОСНО: Промяна като еднопосочни в организацията на движение по следните улици в гр. Смолян - ул. „Грудьо войвода“; ул. „Кольо Шишманов“; ул.“Студентска“; ул.“Кольо Фичето“; ул.“Дичо Петров“.


РЕШЕНИЕ №353 - ОТНОСНО: Решение за одобрение на предварителния проект Общо устройствения план на община Смолян.


РЕШЕНИЕ №354 - ОТНОСНО: Вземане на решение за удължаване срока на възстановяване временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България.


 РЕШЕНИЕ №355 - ОТНОСНО: Дарение на РУ на МВР - Смолян и писмо с вх. № ДЛ008871/ 15.10.2020 г. на Началника на РУ на МВР – Смолян.


 РЕШЕНИЕ №356 - ОТНОСНО: Приемане на „План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021 – 2030 г. на Община Смолян“.


  РЕШЕНИЕ №357 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на зарядна колонка за електрически превозни средства по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


  РЕШЕНИЕ №358 - ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Решение № 296 от 24.09.2020 г. на Общински съвет – Смолян.


  РЕШЕНИЕ №359 - ОТНОСНО: Върнато със Заповед № АП–03–14–315/08.10.2020 г. на Областен управител на област Смолян за ново обсъждане на Решение № 289 прието на заседание състояло се на 24.09.2020 г. на Общински съвет – Смолян.