> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 29.10.2020 Г. ОТ 11:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 29.10.2020 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

20.10.2020

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам заседание на Общинския съвет на 29 октомври 2020 г. от 11.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Предложение за присъждане на Васил Ставрев Игнатов званието „Почетен гражданин на Смолян“ за големите му заслуги за развитието на културата и спорта в нашия град.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Предложение за поставяне на паметник на родопската народна певица Радка Кушлева, на площад „България в гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Вземане на решение за отправяне на искане до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имоти публично държавна собственост: недвижима археологическа културна ценност Крепост «Калето» в защитена местност «Невястата-Турлука” край гр. Смолян и недвижима археологическа културна ценност Крепост «Калето» над проходна пещера край с. Кошница, Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Вземане на решение за отправяне на искане до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имот публично държавна собственост недвижима археологическа културна ценност Момчилова крепост, с. Градът, Община Смолян за срок от 10 години.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Удължаване със 6 (шест) месеца на срока предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Предложение за преминаване на общинските детски градини на делегиран бюджет.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне на вендинг машина за топли напитки в СУ „Отец Паисий„ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.106.2.12 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател) на Незие Караходжова.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.4, за услуги на населението, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост./обществена пералня/
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Отдаване под наем без търг или конкурс на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост на Държавно Предприятие „Български спортен тотализатор“.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти за продажба на вестници и списания по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността (с. Левочево).
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 69345.101.72 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Изкупуване на поземлен имот № 139, кв. 40 по плана на с. Могилица, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 11572.933.279 по кадастралната карта на с. Влахово, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Продажба на поземлен имот с идентификатор 00597.501.899, образуващ УПИ ХI-228 в кв.29 по плана на с. Арда, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 48814.2.251 в местност „Белем“, землище с. Могилица. /Веселин Хаджиев/
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.12.134 в местност „Друма“, землище с. Момчиловци. /Димитър Данчев/
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.96.10 в местност „Кралев дол“, землище гр. Смолян./Николай Соколов/
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014,2.215 в местност „Момина вода“, землище с. Момчиловци./общ. Смолян/
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.13.636 в местност „Мушкин хазмак“, землище с. Стойките./Максим Христов/
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.316 в местност „Общината“, землище с. Момчиловци./ Б. Кабасанов/
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.315 в местност „Общината“, землище с. Момчиловци./Ан. Чаталбашева/.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 48814.3.675 в местност „Мучура“, землище с. Могилица./Искрен Юруков/
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ II - Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.166 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян./Вероно-ЕООД/
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „Ученическо и столово хранене” ЕООД с ЕИК:120506497.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG16M1OP002-3.031 – „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ .
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


28. Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ .
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


29. Отдаване под наем на помещение за склад в сграда с идентификатор 69345.100.219.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 69345.100.219 по КККР на с. Стойките, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост (общежитие с. Стойките).
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


30. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.919.357.13 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС /Снежана Ставрева/.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


31. Промяна като еднопосочни в организацията на движение по следните улици в гр. Смолян - ул. „Грудьо войвода“; ул. „Кольо Шишманов“; ул.“Студентска“; ул.“Кольо Фичето“; ул.“Дичо Петров“.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


32. Решение за одобрение на предварителния проект Общо устройствения план на община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


33. Вземане на решение за удължаване срока на възстановяване временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


34. Върнато със Заповед № АП–03–14–315/08.10.2020 г. на Областен управител на област Смолян за ново обсъждане на Решение № 289 прието на заседание състояло се на 24.09.2020 г. на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС - Смолян

ДОКЛАДНА


35. Питания, становища и други.


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 26.10.2020 г. /понеделник/ от 12.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 по предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 26.10.2020 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 26.10.2020 г. /понеделник/ от 14.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 26.10.2020 г./понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1 до 34 включително от предложения проект за Дневен ред.

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общинския съвет