> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №287 ДО №321 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 Г

РЕШЕНИЯ ОТ №287 ДО №321 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №14

02.10.2020

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н 


РЕШЕНИЕ №287 - ОТНОСНО: Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 година на Община Смолян

РЕШЕНИЕ №288 - ОТНОСНО: Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2019 г.


РЕШЕНИЕ №289 - ОТНОСНО: Актуализация на целевата субсидия по ЗДБРБ на Община Смолян за 2020 г.


РЕШЕНИЕ №290 - ОТНОСНО: Одобряване на Бюджетна прогноза на Община Смолян , за периода 2021 – 2023г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.


РЕШЕНИЕ №291 - ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.147.1.8 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател) на Малина Глушкова.


 РЕШЕНИЕ №292 - ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.31.12 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)- Крум Кунев


РЕШЕНИЕ №293 - ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.106.2.45 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател) Илия Стоянов.


РЕШЕНИЕ №294 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.922.725 ведно със сграда с идентификатор 67653.922.725.1 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №295 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за продажба на закуски и сладкарски изделия в стола на ОУ“Стою Шишков“ гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №296 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на зарядна колонка за електрически превозни средства по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост в поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян, к.к. Пампорово


РЕШЕНИЕ №297 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


РЕШЕНИЕ №298 - ОТНОСНО: Приемане на общински план за младежта за 2020 година.


РЕШЕНИЕ №299 - ОТНОСНО: Приемане на анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян за периода 2018 – 2020 година.


РЕШЕНИЕ №300 - ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „Стою Шишков” – гр. Смолян в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/ 2021 год.


РЕШЕНИЕ №301 - ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата в тях под определения минимум за учебната 2020/2021 година.


РЕШЕНИЕ №302 - ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на покупка на материални активи за изпълнение на дейностите по „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в община Смолян“ чрез безлихвен кредит от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).


РЕШЕНИЕ №303 - ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №304 - ОТНОСНО: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Н. Б. К. от гр.Смолян.


РЕШЕНИЕ №305 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план-схема за обект : “Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в град Смолян, етап 3, гр. Смолян, обл. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №306 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външен водопровод към конна база в УПИ І – 20522 в кв.43 по плана на село Левочево, Община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №307 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на сграда в УПИ I - 11427 - база за отдих в кв.62 местност „Имарет дере“ в поземлен имот с идентификатор 40748.11.427 в село Кутела, община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №308 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1083 в местност „Попово“, землище с. Левочево.


РЕШЕНИЕ №309 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 81520.3.401 и 81520.3.402 в местност „Мирчово“, землище с. Чокманово.


РЕШЕНИЕ №310 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „база за отдих“ в поземлен имот с идентифиикатор 67547.5.137 на Д. Топчиева в с. Смилян, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №311 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външно електро захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентифиикатор 67653.1.243 на Латин Латунов в гр. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №312 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Кабелни линии 20kV- втори етап“ с. Стойките, община Смолян“, подобект :“Кабелен електропровод 20 kV от подстанция „Пампорово“ до БКТП „Родопи Дивелъпмънт““ с. Стойките, община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №313 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.133.6, 67653.133.12, 67653.133.14, 67653.133.15, 67653.133.16 и 67653.133.17 в местност „Могилата“, землище гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №314 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за промяна на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ : V – жилищен блок на „Редки метали“ и цех за производство на колбаси в кв.35, УПИ II – поща и битови услуги в кв.36 и промяна на улична регулация по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.


РЕШЕНИЕ №315 - ОТНОСНО: Предложение за постигане на споразумение и прекратяване на съдебните дела между „Венити“ ЕООД, ЕИК 120613549 и Община Смолян във връзка с оспорване на Решение № 837, взето с Протокол № 38/07.06.2018 г. на Общински съвет гр. Смолян, и изменение на т.1 и 2 от оспорваното Решение № 837, взето с Протокол № 38/07.06.2018 г. на Общински съвет - Смолян.


РЕШЕНИЕ №316 - ОТНОСНО: Отмяна на Решения № 264, прието на Общински съвет – Смолян на заседание, проведено на 13.08.2020г. по Протокол № 13.


РЕШЕНИЕ №317 - ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 230/28.05.2020 г.


РЕШЕНИЕ №318 - ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 232/28.05.2020 г.


РЕШЕНИЕ №319 - ОТНОСНО: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.


 РЕШЕНИЕ №320 - ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комиси за периода от м.ноември 2019 г. до м.юни 2020 г. включително.


 РЕШЕНИЕ №321 - ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Смолян за 2020 година и промяна в инвестиционната програма за 2020 година.