> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 354 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 354 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010
ОТНОСНО: Одобряване на Общ устройствен план на курортно-туристическо ядро „Момчиловци” и план за улична регулация – “Момина вода” в землището на с. Момчиловци Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Р Е Ш И: 1.Одобрява Общ устройствен план на курортно-туристическо ядро „Момчиловци” и план за улична регулация – “Момина вода” в землището на с. Момчиловци. 2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всички последващи действия по отношение на проекта, съгласно Закона за устройство на територията. 3.На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията.