> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №254 ДО №286 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.08.2020 Г

РЕШЕНИЯ ОТ №254 ДО №286 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.08.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №13

21.08.2020

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н 


РЕШЕНИЕ №254 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Външно водоснабдяване и електроснабдяване на УПИ I - 172, II - 172, УПИ III - 172 и УПИ IV - 172 в кв.13 в местност „Фатово“, землище Смолян, Община Смолян“.

РЕШЕНИЕ №255 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Хотел с ресторант“ на „Парт Тур“ ЕООД в к.к. Пампорово, община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №256 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.33 в местност „Пряслопа“, землище с. Чокманово, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №257 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 40748.11.203, 40748.11.451 в местност „Авлията“, 40748.11.64, 40748.11.465, 40748.11.466. 40748.11.467 в местност „Маневска барчина“ и 40748.11.319 (урбанизирана територия) в местност „Хайдушки поляни“, землище с. Кутела.


РЕШЕНИЕ №258 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 69345.13.638 и 69345.13.639 в местност „МУШКИН Хазмак“, землище с. Стойките.


 РЕШЕНИЕ №259 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219. 2. 1078 в местност „Попово“, землище с. Левочево.


РЕШЕНИЕ №260 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.923.369 по кадастралната карта на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №261 - ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Р. Т. К.


РЕШЕНИЕ №262 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ Озеленяване с присъединяване към Урегулиран поземлен имот X - 925.18 индивидуално жилищно строителство в кв.З по плана на гр. Смолян, кв. Устово /ул. „Александър Стамболийски“/.


РЕШЕНИЕ №263 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 39181.1.882 по Кадастрална карта на с.Кошница за разполагане на временен обект.


РЕШЕНИЕ №264 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 00597.501.899, образуващ УПИ ХI-228 в кв.29 по плана на с. Арда, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №265 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.918.776, образуващ УПИ ХХХIII в кв.2 по плана на гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ - /с/у Библиотеката/.


РЕШЕНИЕ №266 - ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот пл. №12 в околовръстен полигон на с. Кремене, община Смолян, ведно с полумасивна сграда по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №267 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.922.90 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №268 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.914.267 по кадастралната карта на гр. Смолян, на основание чл.199 от ЗУТ


РЕШЕНИЕ №269 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещениe частна общинска собственост разположено в самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящо се в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №270 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект за услуги на населението по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №271 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №272 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост за здравни услуги в с. Смилян.


РЕШЕНИЕ №273 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне на вендинг машини за продажба на пакетирани закуски, топли напитки и фреш в ППМГ „Васил Левски“ гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №274 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост .


РЕШЕНИЕ №275 - ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки с брой на учениците в тях под определения минимум за учебната 2020/2021 година.


РЕШЕНИЕ №276 - ОТНОСНО: Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2019 г.


РЕШЕНИЕ №277 - ОТНОСНО: Изменение на Решение № 225 от 28.05.2020г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №278 - ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №279 - ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Регионална Библиотека „Николай Вранчев“ гр. Смолян върху имот частна общинска собственост за разкриване на библиотечен пункт и читалня, като филиал към библиотеката, по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №280 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021


РЕШЕНИЕ №281 - ОТНОСНО: Покана за свикване на Общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426, от акционера „СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ПЕРЕЛИК“ АД, ЕИК 120575422.


РЕШЕНИЕ №282 - ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за първото полугодие на 2020 г. и приемане на актуализирана Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2020 г.


РЕШЕНИЕ №283 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на зарядна колонка за електрически превозни средства по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №284 - ОТНОСНО: Отдаване чрез търг, на земи – ливади, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №285 - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 242 от 25.06.2020г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №286 - ОТНОСНО: Финансова подкрепа за ФК „Родопа – Смолян“ – гр.Смолян, ЕИК – 176147518.