> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИE №253 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2020 ГОДИНА,ПРОТО

РЕШЕНИE №253 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №11

29.07.2020

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИE №253ОТНОСНО: Изслушване на Кмета на община Смолян – Николай Мелемов, по обявена процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на част ІІ от ЗОП – чрез открита процедура от 15.06.2020 г. от община Смолян, с предмет: Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Смолян.“