> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 22.07.2020 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 22.07.2020 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

13.07.2020

  ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам закрито заседание на Общинския съвет на 22 юли 2020 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


 1.Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Външно водоснабдяване и електроснабдяване на УПИ I - 172, II - 172, УПИ III - 172 и УПИ IV - 172 в кв.13 в местност „Фатово“, землище Смолян, Община Смолян“.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2.Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Хотел с ресторант“ на „Парт Тур“ ЕООД в к.к. Пампорово, община Смолян“ .
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.33 в местност „Пряслопа“, землище с. Чокманово, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4.Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.923.369 по кадастралната карта на гр. Смолян
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5.Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Руса Томова Костова
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6.Продажба на поземлен имот с идентификатор 00597.501.899, образуващ УПИ ХI-228 в кв.29 по плана на с. Арда, общ. Смолян
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7.Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.918.776, образуващ УПИ ХXXIII в кв.2 по плана на гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот пл. №12 в околовръстен полигон на с. Кремене, община Смолян, ведно с полумасивна сграда по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Отдаване под наем на помещениe частна общинска собственост разположено в самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящо се в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост /клуб Журналиста/.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10.Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект за услуги на населението по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост /ОУ“ Ив. Вазов“/.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост за здравни услуги в с. Смилян
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне на вендинг машини за продажба на пакетирани закуски, топли напитки и фреш в ППМГ „Васил Левски„ гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2019 г.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Финансова подкрепа за ФК „Родопа – Смолян“ – гр.Смолян, ЕИК - 176147518
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС - Смолян

ДОКЛАДНА


17.Питания :

- „Спазване на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян“ - питане от Илия Томов – Председател на групата на МК “Новото време“- КРОС Смолян;
- „ Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на част ІІ от ЗОП – чрез открита процедура от 15.06.2020 г. от Община Смолян, с предмет : „ Сметосъбиране, Сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Смолян“ , на сайта на община Смолян от 15.06.2020 г. - Питане от Салих Аршински – общински съветник от групата на ДПС
- „ Регламент /ЕО/ № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г., относно: „ Обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, с цел създаване на възможност за контрол и оценка на работата, качеството и финансирането на обществения автомобилен транспорт“ - Питане от Салих Аршински – общински съветник от групата на ДПС
- „ На осн. чл. 33, ал.2 от ЗМСМА, Постановление № 381 на Министерски съвет от 2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБългария за 2020 г. и Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии“ - Питане от Салих Аршински – общински съветник от групата на ДПС
- На осн. чл.33, ал.2 от ЗМСМА, да бъде предоставена информация относно: Поименен списък на лицата, които пътуват до най-близкото средищно заведение / училище и детска градина, от който да е видно кое лице от кое до кое населено място пътува, за кои е осигурен транспорт,кои са актовете уреждащи въпроса с транспорта, с какви транспортни средства се извършва транспортирането и на кои заведения е предоставен специализиран превоз и по колко броя? - Питане от Салих Аршински – общински съветник от групата на ДПС


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

Съвместно заседание на ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта и ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседават на 20.07.2020 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки от № 6 до № 16 вкл. по предложения проект за Дневен ред.


ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 20.07.2020 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от № 1 до № 14 вкл. и т. 16 от предложения проект за Дневен ред.


ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 20.07.2020 г./понеделник/ от 15.30 часа в зала № 211 и разглежда точки от № 1 до № 16 вкл. от предложения проект за Дневен ред.

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общинския съвет