> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №234 ДО №252 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.06.2020 Г

РЕШЕНИЯ ОТ №234 ДО №252 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.06.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №10

02.07.2020

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н 


РЕШЕНИЕ №234 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - устройствен план-схема за обект : „Газификация на гр. Смолян”, Подобект: “Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в квартал Райково, улица „Наталия“, гр. Смолян“.

РЕШЕНИЕ №235 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Разширение на спортна база на Ловно рибарска кооперация „ЛЕС ЛОВ“ с. Смилян - въздушна полоса за стрелба с огнестрелно оръжие“.


РЕШЕНИЕ №236 - ОТНОСНО: Одобряване на изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ Ш - 157 и УПИ IV - 157 в кв.20 с предвиждане на нова улична регулация по плана на с. Смилян, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №237 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на сграда в УПИ I - 11427 - база за отдих в кв.62 местност „Имарет дере“ в поземлен имот с идентификатор 40748.11.427 в село Кутела, община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №238 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.424.12 в местност „Патулево“, землище гр. Смолян.


 РЕШЕНИЕ №239 - ОТНОСНО: Приемане на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Смолян и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.


РЕШЕНИЕ №240 - ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Смолян.


РЕШЕНИЕ №241 - ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смолян съгласно чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.


РЕШЕНИЕ №242 - ОТНОСНО: Наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014 -2020 година и промяна в състава на Оперативна група за наблюдение и оценка.


РЕШЕНИЕ №243 - ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, утвърдена със заповед № РД01-325/28.05.2020 г. от министъра на труда и социалната политика.


РЕШЕНИЕ №244 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.928.91 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.928.43 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово


РЕШЕНИЕ №245 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 83274.501.172 по кадастралната карта на с. Широка лъка, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №246 - ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в общо събрание на "РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ-РДЗ И СР" ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 120040327.


РЕШЕНИЕ №247 - ОТНОСНО: Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна линия Момчиловци - Устово.


РЕШЕНИЕ №248 - ОТНОСНО: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания по постъпила преписка с вх. № ДЛ004372/29.05.2020 г. от Комисия по опрощаване на несъбираеми държавни вземания към Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от А. М. К. от гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №249 - ОТНОСНО: Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения съгласно експертна оценка на независим оценител в съответствие с приложените устройствени схеми на канализационни и водопроводни отклонения за обект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“.


РЕШЕНИЕ №250 - ОТНОСНО: Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка със защитените детски градини и защитените за училища учебната 2020/2021 година.


РЕШЕНИЕ №251 - ОТНОСНО: Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година


РЕШЕНИЕ №252 - ОТНОСНО: „Ученическо и столово хранене” ЕООД, гр. Смолян с ЕИК: 120506497