> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №217 ДО №233 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2020 Г

РЕШЕНИЯ ОТ №217 ДО №233 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №9

05.06.2020

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №217 - ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Кабелна линия 20 кV от ТП Черешево до ТП Кремене в землищата на с. Могилица и с. Кремене, Община Смолян”.

РЕШЕНИЕ №218 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Външен водопровод към конна база в УПИ I - 20522 в кв.43 по плана на село Левочево, Община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №219 - ОТНОСНО: Приемане за сведение на Годишния отчет за 2019 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г. 


РЕШЕНИЕ №220 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими имоти с идентификатор 68000.502.61 и 68000.502.458 по кадастралната карта на с. Солища, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ 


РЕШЕНИЕ №221 - ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 704, кв. 47 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


 РЕШЕНИЕ №222 - ОТНОСНО: Даване на съгласие за безвъзмездно и безсрочно прокарване на водопроводни и канализационни клонове, както и на отклонения за присъединяване към общи мрежи и съоръжения на техническа ВиК инфраструктура заедно с учредяване на съответстващите им сервитуты в границите на общински поземлени имоти - публична и частна собственост по трасета съгласно устройствени план-схеми за проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“. 


РЕШЕНИЕ №223 - ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.138.2.13 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)


РЕШЕНИЕ №224 - ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.76.3.27 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)


 РЕШЕНИЕ №225 - ОТНОСНО: Закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева“ с. Широка лъка ул. „Люлката“ №1,капацитет 15 места и разкриване на Център за работа с деца на улицата/седмична грижа/-Иновативна услуга, капацитет 20 места.


 РЕШЕНИЕ №226 - ОТНОСНО: Приемане на годишен доклад за 2019 година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година .


 РЕШЕНИЕ №227 - ОТНОСНО: Дарение на ОД на МВР – Смолян на компютърни конфигурации, принтери и мултифункционални устройства.


РЕШЕНИЕ №228 - ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване от ниви за трайни насаждения, собственост на Община Смолян, находящи се в землищата на с. Горово и с. Полковник Серафимово, на основание чл. 78а. от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №229 - ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №230 - ОТНОСНО: Договор за управление на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД с ЕИК:120506497, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №1.


 РЕШЕНИЕ №231 - ОТНОСНО: Вземане на решение за отпускане на безлихвен заем от централния бюджет на Република България на община Смолян.


 РЕШЕНИЕ №232 - ОТНОСНО: Трайното укрепване на срутището на път II-86 до разклона за село Тикале, община Смолян


 РЕШЕНИЕ №233 - ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за лечение на С.С.Ч от с. Търън, общ.Смолян.