> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №178 ДО №216 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2020 Г

РЕШЕНИЯ ОТ №178 ДО №216 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №8

12.05.2020

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 


РЕШЕНИЕ №178 – ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2020 година.


РЕШЕНИЕ №179 – ОТНОСНО: Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2020 г.


РЕШЕНИЕ №180 – ОТНОСНО: Изменение на решение №1220 от 15.08.2019 в т.1 относно преминаване на звено за предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян към дирекция „Хуманитарни дейности“ на Община Смолян


РЕШЕНИЕ №181 – ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Смолян през 2019-та година.


РЕШЕНИЕ №182 – ОТНОСНО: Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение „Доставка на електромобил за нуждите на Общинска администрация-Смолян“, по схема за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за климата /ИПК/.


РЕШЕНИЕ №183 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – апартамент №4, ет. 2 в жилищен блок „1“, находящ се в УПИ IX – 243, кв. 10 по плана на с. Славейно, община Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №184 – ОТНОСНО: Продажба на имот №9 в околовръстен полигон на с. Змиево, община Смолян, ведно с масивна двуетажна сграда - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №185 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.913.459 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №186 – ОТНОСНО: Изкупуване на проектен имот с идентификатор 14605.502.1010 по кадастралната карта на с. Гела, общ .Смолян на основание чл.199 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (улична регулация).


РЕШЕНИЕ №187 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.913.84 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №188 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.918.756 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №189 – ОТНОСНО: Продажба на имот пл. №3 в околовръстен полигон на с. Полковник Серафимово, местност „Ирмахица“, община Смолян, ведно с масивна сграда - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №190 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.927.235 по кадастралната карта на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №191 – ОТНОСНО: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VIІІ - 6.254, 6. 239 (ПИ 69345.6.400) и УПИ IX – 6.239, 6.255 (ПИ 69345.6.401) в кв.3 в местност „Дуневски ливади“, землище Стойките, в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян


РЕШЕНИЕ №192 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Външно водоснабдяване и електроснабдяване на У ПИ I — 172, II — 172, У ЛИ III - 172 и У ПИ IV - 172 в кв.13 в местност „Фатово“, землище Смолян, Община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №193 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 73777.2.611 в местност „Лъките“, землище с. Търън.


РЕШЕНИЕ №194 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Хотел с ресторант“ на „Парт Тур“ ЕООД в к.к. Пампорово, община Смолян“.


РЕШЕНИЕ №195 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.37.4 и 67653.37.5 в местност „Крива река“, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №196 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.744.4 в местност „Спилак“, землище гр.Смолян.


РЕШЕНИЕ №197 – ОТНОСНО: Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №198 – ОТНОСНО: Промяна на градската транспортна схема за обслужване на населението.


РЕШЕНИЕ №199 – ОТНОСНО: Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна линия Смилян – Бункера - Смолян


РЕШЕНИЕ №200 – ОТНОСНО: Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна линия Сивино – Бункера


РЕШЕНИЕ №201 – ОТНОСНО: Промяна на междуселищната транспортна схема за обслужване на населението по направление Смолян – Мугла и обратно.


РЕШЕНИЕ №202 – ОТНОСНО: Промяна на междуселищната транспортна схема за обслужване на населението по направление Смолян – Турян и обратно.


РЕШЕНИЕ №203 – ОТНОСНО: Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна автобусна линия Устово – Левочево – Устово, понеделник и петък през Хасовица.


РЕШЕНИЕ №204 – ОТНОСНО: Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна линия Момчиловци - Устово.


РЕШЕНИЕ №205 – ОТНОСНО: Приемане за сведение на Годишния отчет за 2019 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г.


РЕШЕНИЕ №206 – ОТНОСНО: Приемане на Годишния отчет за 2019г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.


РЕШЕНИЕ №207 – ОТНОСНО: Изменение в Решение № 97 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №208 – ОТНОСНО: Опрощаване на дължимата наемна цена за периода на извънредното положение във връзка с усложнената епидемична обстановка на физически и юридически лица –наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в следствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение


РЕШЕНИЕ №209 – ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 12.05.2020 г. и гласуване по дневния ред.


РЕШЕНИЕ №210 – ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сграда с идентификатор 67653.925.155.8, кв. Устово по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №211 – ОТНОСНО: Оправомощаване на кмета на община Смолян да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на община Смолян, в това число да взема решения за и да одобрява смени на обслужващите банки на община Смолян, включително за откриване и закриване на банкови сметки на община Смолян и за даване на одобрение за смени на обслужващите банки и банковите сметки на второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджет към община Смолян.


РЕШЕНИЕ №212 – ОТНОСНО: Превенция и защита на живота и имуществото на жителите на Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №213 – ОТНОСНО: Ученическо и столово хранене“ ЕООД с ЕИК:120506497, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №1.


РЕШЕНИЕ №214 – ОТНОСНО: Приключване на ликвидация на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД в ликвидация, с ЕИК: 120059295, и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 85.


РЕШЕНИЕ №215 – ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ И БАЛАНСА ЗА 2019 Г. НА „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-СМОЛЯН“–ЕООД, ГРАД СМОЛЯН, ЕИК: 000614404


РЕШЕНИЕ №216 – ОТНОСНО: Протестна декларация от членовете на Доброволно формирование – гр.Смолян.