> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №95 ДО №177 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2020 ГО

РЕШЕНИЯ ОТ №95 ДО №177 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №6

06.03.2020

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н 

 


РЕШЕНИЕ №95 – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кабинет по Дентална медицина, находящ се в сграда на Дом за пълнолетни лица с психични разстройства- с. Ровина, община Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №96 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр.Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №97 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЯ №98 ДО №140 – ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №98 - Арда РЕШЕНИЕ №99 - Белев Дол РЕШЕНИЕ №100 - Бориково
РЕШЕНИЕ №101 - Бостина РЕШЕНИЕ №102 - Буката РЕШЕНИЕ №103 - Букаците
РЕШЕНИЕ №104 - Виево РЕШЕНИЕ №105 - Вълчан РЕШЕНИЕ №106 - Гела
РЕШЕНИЕ №107 - Горна Арда РЕШЕНИЕ №108 - Горово РЕШЕНИЕ №109 - Градът
РЕШЕНИЕ №110 - Катраница РЕШЕНИЕ №111 - Киселчово РЕШЕНИЕ №112 - Кошница
РЕШЕНИЕ №113 - Кремене РЕШЕНИЕ №114 - Кутела РЕШЕНИЕ №115 - Левочево
РЕШЕНИЕ №116 - Лъка РЕШЕНИЕ №117 - Могилица РЕШЕНИЕ №118 - Момчиловци
РЕШЕНИЕ №119 - Мугла РЕШЕНИЕ №120 - Орешец РЕШЕНИЕ №121 - Петково
РЕШЕНИЕ №122 - Подвис РЕШЕНИЕ №123 - П.Серафимово РЕШЕНИЕ №124 - Река
РЕШЕНИЕ №125 - Селище РЕШЕНИЕ №126 - Сивино РЕШЕНИЕ №127 - Славейно
РЕШЕНИЕ №128 - Смилян РЕШЕНИЕ №129 - Смолян РЕШЕНИЕ №130 - Соколовци
РЕШЕНИЕ №131 - Солища РЕШЕНИЕ №132 - Стойките РЕШЕНИЕ №133 - Стража
РЕШЕНИЕ №134 - Тикале РЕШЕНИЕ №135 - Требище РЕШЕНИЕ №136 - Турян
РЕШЕНИЕ №137 - Търън РЕШЕНИЕ №138 - Чеплетен РЕШЕНИЕ №139 - Чокманово
РЕШЕНИЕ №140 - Широка Лъка    

 


РЕШЕНИЕ №141 – ОТНОСНО: Годишен план за ползване на дървесина, добив и ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Смолян, съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата за възлагане на дейности в ГТ)


РЕШЕНИЕ №142 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за имот № 711 по кадастралната карта на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №143 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 676547.501.1707 по кадастралната карта на с. Смилян, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №144 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.923.278 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово


РЕШЕНИЕ №145 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.916.404 по кадастралната карта на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №146 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.912.177, образуващ УПИ Х-177 в кв.32 по плана на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №147 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.76.3.35 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)


РЕШЕНИЕ №148 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.148.3.17 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)


РЕШЕНИЕ №149 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №150 – ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински поземлени имоти с идентификатори 67653.926.339 и 67653.926.332 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян в полза на Областния управител на област Смолян за изграждане на обект: „Нова подпорна стена по десния бряг на р. Черна в участъка под гробищния парк в кв. Устово – гр. Смолян“ по изпълнение на проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“, с акроним Flood Protection по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 2020 г.


РЕШЕНИЕ №151 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Разширение на спортна база на Ловно рибарска кооперация „ЛЕС ЛОВ“ с. Смилян - въздушна полоса за стрелба с огнестрелно оръжие“.


РЕШЕНИЕ №152 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.300.429 и 67653.300.430 в местност „Селище“, землище на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №153 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ „Горски дол“ - в землището на с. Широка лъка - „ВЕТОС“ - ООД“


РЕШЕНИЕ №154 – ОТНОСНО: Средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян , за периода 2021 – 2023г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност


РЕШЕНИЕ №155 – ОТНОСНО: Изготвяне на План за защита при бедствия на община Смолян


РЕШЕНИЕ №156 – ОТНОСНО: Определяне позицията на община Смолян при участието й на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №157 – ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 16.03.2020 г., и гласуване по дневния ред


РЕШЕНИЕ №158 – ОТНОСНО: Приемане на Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Смолян и План за действие за периода 2019 - 2024г.


РЕШЕНИЕ №159 – ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2019 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2020 г.


РЕШЕНИЕ №160 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


РЕШЕНИЕ №161 – ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 83 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №162 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.917.719 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (пешеходната зона към Планетариума).


РЕШЕНИЕ №163 – ОТНОСНО: Утвърждаване нов състав на местната комисия по член 8, алинея 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове


РЕШЕНИЕ №164 – ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сграда с идентификатор 49014.18.71.1 и сграда с идентификатор 49014.18.71.2 по кадастралната карта на с. Момчиловци по реда на Закона за общинската собственост (хижа Момина вода).


РЕШЕНИЕ №165 – ОТНОСНО: Представяне на Програма за управление на Община Смолян за периода 2019-2023 г.


РЕШЕНИЕ №166 – ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на строително-монтажни работи свързани с реализацията на проект "Интегриран воден проект на агломерация Смолян"


РЕШЕНИЕ №167 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Кабелна линия 20 кV от ТП Черешево до ТП Кремене в землищата на с. Могилица и с. Кремене, Община Смолян”.


РЕШЕНИЕ №168 – ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с идентификатор 48814.5.363 по КККР на с. Могилица по реда на Закона за общинската собственост в полза на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Клуб на жените“ Родопчанка“ гр.Смолян


РЕШЕНИЕ №169 – ОТНОСНО: Участие на Община Смолян в Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Родопа – Смолян“ със седалище и адрес на управление гр. Смолян, бул. „България“ №12, източно крило, ет.5, стая 505, с Булстат: …


РЕШЕНИЕ №170 – ОТНОСНО: Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. в „Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД.


РЕШЕНИЕ №171 – ОТНОСНО: Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. в „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №172 – ОТНОСНО: Предоставена информация от „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, гр. Смолян, съгласно Решение № 94/30.01.2020 г.


РЕШЕНИЕ №173 – ОТНОСНО: Отчет – анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пампорово през 2019 г.


РЕШЕНИЕ №174 – ОТНОСНО: Определяне състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Смолян


РЕШЕНИЕ №175 – ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ №175


РЕШЕНИЕ №176 – ОТНОСНО: Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Смолян по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „ Региони в растеж “ 2014-2020г.


РЕШЕНИЕ №177 – ОТНОСНО: Награждаване на ППМГ „Васил Левски“, гр. Смолян по повод честване на 100-годишнина