> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.02.2020 Г. ОТ 10:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.02.2020 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

19.02.2020

  ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 27 февруари 2020 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


 1. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кабинет по Дентална медицина, находящ се в сграда на Дом за пълнолетни лица с психични разстройства- с. Ровина, община Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


2. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр.Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


3. Отдаване под наем на помещениe частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


4. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Годишен план за ползване на дървесина, добив и ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Смолян, съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата за възлагане на дейности в ГТ).
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за имот № 711 по кадастралната карта на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


7. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 676547.501.1707 по кадастралната карта на с. Смилян, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


8. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.923.278 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


9. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.916.404 по кадастралната карта на гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


10. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.912.177, образуващ УПИ Х-177 в кв.32 по плана на гр. Смолян
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


11. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.76.3.35 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


12. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.148.3.17 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


13. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


14. Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински поземлени имоти с идентификатори 67653.926.339 и 67653.926.332 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян в полза на Областния управител на област Смолян за изграждане на обект: „Нова подпорна стена по десния бряг на р. Черна в участъка под гробищния парк в кв. Устово – гр. Смолян“ по изпълнение на проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“, с акроним Flood Protection по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 2020 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


15.Разрешаване за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Разширение на спортна база на Ловно рибарска кооперация“ЛЕС ЛОВ“ с. Смилян –въздушна полоса за стрелба с огнестрелно оръжие.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Разрешаване за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.300.429 и 67653.300.430 в местност „Селище“, землището на гр.Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17.Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ “Горски дол“ – в землището на с. Широка Лъка – „ВЕТОС - ООД“
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


18. Средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян , за периода 2021 – 2023г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


19. Изготвяне на План за защита при бедствия на община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Определяне позицията на община Смолян при участието й на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 16.03.2020 г., и гласуване по дневния ред.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


22. Приемане на Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Смолян и План за действие за периода 2019 - 2024г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


23. Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2019 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2020 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3


24. Кандидатстване на Община Смолян по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 83 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


26. Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.917.719 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (пешеходната зона към Планетариума).
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


27. Утвърждаване нов състав на местната комисия по член 8, алинея 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


28.Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сграда с идентификатор 49014.18.71.1 и сграда с идентификатор 49014.18.71.2 по кадастралната карта на с.Момчиловци по реда на Закона за общинската собственост (хижа Момина вода)
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


29. Представяне на Програма за управление на Община Смолян за периода 2019-2023 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


30. Даване на съгласие за извършване на строително-монтажни работи свързани с реализацията на проект "Интегриран воден проект на агломерация Смолян"
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


31. Участие на Община Смолян в Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Родопа – Смолян“ със седалище и адрес на управление гр. Смолян, бул. „България“ №12, източно крило, ет.5, стая 505, с Булстат: 176147518.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


32. Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. в „Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


33. Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. в „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, гр. Смолян.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА


34. Предоставена информация от „ Ученическо и столово хранене“ЕООД, гр.Смолян, съгласно Решение № 94/30.01.2020 г.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА


35. Отчет – анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пампорово през 2019 г.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


36 . Определяне състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Смолян.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА


37. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 24.02.2020 г. /понеделник/ от 11.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 1, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 по предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 24.02.2020 г. /понеделник/ от 12.10 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 24.02.2020 г. /понеделник/ от 14.10 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 24.02.2020 г./понеделник/ от 16.10 часа в зала № 211 и разглежда точки 1 до 37 включително от предложения проект за Дневен ред.

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общинския съвет