> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ №77 И №94 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2020 ГОДИНА,

РЕШЕНИЯ №77 И №94 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №5

11.02.2020

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н 


РЕШЕНИЕ №77 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.587 в местност „Лаго“, землище на гр. Смолян.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


РЕШЕНИЕ №78 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.86.18, 67653.86.31, 67653.86.40, 67653.86.38 и 67653.86.39 в местност „Дълго блато“, землище на гр. Смолян.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


РЕШЕНИЕ №79 – Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект за продажба на цветя по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №80 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр.Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №81 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.926.292 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №82 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 24089.929.29 по кадастралната карта на с. Дунево, община Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №83 – ОТНОСНО: Процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 1 от ЗОС


РЕШЕНИЕ №84 – ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване, за други земеделски нужди – картофопроизводство, на част от пасище, собственост на Община Смолян, находящо се в землището на с. Момчиловци, на основание чл. 78а. от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №85 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №86 – ОТНОСНО: Подписване на Споразумение за партньорство от Община Смолян по проект „АГОРА - Демократични ценности и култура в Европа“ по програма „Европа за гражданите“, направление 2 “Демократична ангажираност и гражданско участие”, мярка 2.2 „Мрежи от градове“.


РЕШЕНИЕ №87 – ОТНОСНО: Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.


РЕШЕНИЕ №88 – ОТНОСНО: Промяна на градската транспортна схема за обслужване на населението.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


РЕШЕНИЕ №89 – ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Смолян за 2020 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


РЕШЕНИЕ №90 – ОТНОСНО: Предложение за попълване на списъка на съдебни заседатели за Районен съд – Смолян за мандат 2020 - 2023 година.


РЕШЕНИЕ №91 – ОТНОСНО: Отчет – анализ на дейността на Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян през 2019 г.


РЕШЕНИЕ №92 – ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет


РЕШЕНИЕ №93 – ОТНОСНО: Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Смолян – Автотранспорт„ЕООД за 2019 г.


РЕШЕНИЕ №94 – ОТНОСНО: Финансовото състояние на „Ученическо и столово хранене” ЕООД, гр. Смолян, с ЕИК:120506497.


М. Иванова

Гл. експерт

Венера Аръчкова
Председател на Обс