> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.01.2020 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.01.2020 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

23.01.2020

 ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 30 януари 2020- г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.587 в местност „Лаго“, землище на гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


2. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.86.18, 67653.86.31, 67653.86.40, 67653.86.38 и 67653.86.39 в местност „Дълго блато“, землище на гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


3. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект за продажба на цветя по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АОС 1588

Нова схема по чл.56 от ЗУТ


4. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр.Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


5. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.926.292 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


6. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 24089.929.29 по кадастралната карта на с. Дунево, община Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


7. Процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 1 от ЗОС .
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


8. Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване, за други земеделски нужди – картофопроизводство, на част от пасище, собственост на Община Смолян, находящо се в землището на с. Момчиловци, на основание чл. 78а. от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


9. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


10. Подписване на Споразумение за партньорство от Община Смолян по проект „АГОРА - Демократични ценности и култура в Европа“ по програма „Европа за гражданите“, направление 2 “Демократична ангажираност и гражданско участие”, мярка 2.2 „Мрежи от градове“.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


11. Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Промяна на градската транспортна схема за обслужване на населението.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


13. Приемане на бюджета на Община Смолян за 2020 година.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ


14. Предложение за попълване на списъка на съдебни заседатели за Районен съд – Смолян за мандат 2020 - 2023 година.
Докладва: Екатерина Гаджева – Общински съветник и председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели при РС - Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


15. Отчет – анализ на дейността на Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян през 2019 г.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


16. Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА


17. Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Смолян-Автотранспорт“ЕООД – за 2019 г.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


18. Докладна относно финансовото състояние на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД – за 2019 г.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 27.01.2020 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 10,11, 12, 13,14,15,16, и 18 по предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 27.01.2020 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18, от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 27.01.2020 г. /понеделник/ от 15.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12,13,14,15,16, от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурностзаседава на 27.01.2020 г./понеделник/ от 16.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 1 до 18 включително от предложения проект за Дневен ред.

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общинския съвет