> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 353 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 353 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010
ОТНОСНО: Съгласуване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ІІІ – 10003 трибуни обществено обслужване в кв.1д и УПИ ІІ – 10003 трибуни обществено обслужване в кв. 1б в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Р Е Ш И: 1.Отлага разглеждането на решението по докладната записка за следващо заседание на Общинския съвет с оглед равно третиране на всички собственици и участници в инвестиционния процес и в интерес на населението на общината.