> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ №51 И №76 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2019 ГОДИНА,

РЕШЕНИЯ №51 И №76 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №4

08.01.2020

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н 


РЕШЕНИЕ №51 – ОТНОСНО: Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 година на Община Смолян.

ПРИЛОЖЕНИЕ - ПРИЕМАНА НА ОКОНЧАТЕЛЕН ПЛАН И ОТЧЕТ


РЕШЕНИЕ №52 – ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ -  ПЛАН-СМЕТКА СМЕТОСЪБИРАНЕ


РЕШЕНИЕ №53 – ОТНОСНО: Отмяна на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян и приемане на нова Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян.

НАРЕДБА №2 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАРЕДБА №2


РЕШЕНИЕ №54 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

НАРЕДБА №3 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПРИЛОЖЕНИЕ - ДОКЛАД С МОТИВИ


РЕШЕНИЕ №55 – ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян и приемане на нова Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

НАРЕДБА №16 ПО 56 ЗУТ


РЕШЕНИЕ №56 – ОТНОСНО: Отмяна на Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян и приемане на нова Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян.

ПРИЛОЖЕНИЕ - НАРЕДБА №5


РЕШЕНИЕ №57 – ОТНОСНО: Вземане на решение за отпускане еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на община Смолян.


РЕШЕНИЕ №58 – ОТНОСНО: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Смолян 2020-2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ - ПРОГРАМА ВЕИ 2020-2023


РЕШЕНИЕ №59 – ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2019 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №60 – ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

ПРИЛОЖЕНИЕ - ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА


РЕШЕНИЕ №61 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“.


РЕШЕНИЕ №62 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.918.8 по кадастралната карта на гр. Смолян-Ц.Ч.


РЕШЕНИЕ №63 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.107.1.41 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №64 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.915.71.1 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №65 – ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 525, кв. 5 и поземлен имот № 526, кв. 6 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №66 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на жилищна сграда на Весела Цолова в поземлен имот 67653.78.46 в гр. Смолян”.


РЕШЕНИЕ №67 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външна канализация към жилищна сграда в поземлен имот 67653.131.12, УПИ V – 131.12, кв.131 по плана на гр. Смолян”.


РЕШЕНИЕ №68 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – За озеленяване (за поземлен имот с идентификатор 67653.914.1559), предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.30 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Чинаря“/.


РЕШЕНИЕ №69 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – Озеленяване (за поземлен имот с идентификатор 67653.913.387), предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.59 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. “Васил Димитров“ и ул. „Бачо Киро“/.


РЕШЕНИЕ №70 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.7 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №71 – ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №72 – ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №73 – ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №74 – ОТНОСНО: Приемане на обща численост и структурата на община Смолян.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2


РЕШЕНИЕ №75 – ОТНОСНО: Избиране на представител на Общински съвет – Смолян в Областния съвет за развитие на Област Смолян.


РЕШЕНИЕ №76 – ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 16/28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян.


М. Иванова
Гл. експерт

Венера Аръчкова
Председател на Обс