> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.12.2019 Г. ОТ 10:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.12.2019 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

16.12.2019

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 30 декември 2019 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 


1. Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 година на Община Смолян
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДНА №1


2. Одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2020 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДНА №2


3. Отмяна на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян и приемане на нова Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян
Докладва: инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДНА №3


4. Изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.
Докладва: инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДНА №4


5. Отмяна на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян и приемане на нова Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.
Докладва: инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДНА №5


6. Отмяна на Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян и приемане на нова Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян. 
Докладва: инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДНА №6


7. Вземане на решение за отпускане еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на община Смолян
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Смолян 2020-2023г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1


9. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2019 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост
Докладва: инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Кандидатстване на Община Смолян по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.918.8 по кадастралната карта на гр. Смолян-Ц.Ч. 
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.107.1.41 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател) 
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.915.71.1 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Изкупуване на поземлен имот № 525, кв. 5 и поземлен имот № 526, кв. 6 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на жилищна сграда на Весела Цолова в поземлен имот 67653.78.46 в гр. Смолян”.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външна канализация към жилищна сграда в поземлен имот 67653.131.12, УПИ V – 131.12, кв.131 по плана на гр. Смолян”.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – За озеленяване (за поземлен имот с идентификатор 67653.914.1559), предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.30 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Чинаря“/.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – Озеленяване (за поземлен имот с идентификатор 67653.913.387), предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.59 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул.“Васил Димитров“ и ул. „Бачо Киро“/.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.7 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Помяна в структората на Община Смолян.

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ДОКЛАДНА №24

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ДОКЛАДНА №24

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на Община Смолян


25. Избиране на представител на Общински съвет – Смолян в Областния съвет за развитие на Област Смолян
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


26. Преразглеждане на Решение № 16/28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 20.12.2019г. /петък/ от 08.30 часа в зала № 211 и разглежда точки № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 24, 25, 26 по предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 20.12.2019 г. /петък/ от 10.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 20.12.2019 г. /петък/ от 12.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 20.12.2019 г./петък/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1 до 26 включително от предложения проект за Дневен ред.

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общинския съвет