> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ №06 И №50 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2019 ГОДИНА,

РЕШЕНИЯ №06 И №50 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №3

06.12.2019

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №6ОТНОСНО: Отмяна на Решения №№ 1260, 1261, 1262, 1268 и 1269/10.10.2019 г. на Общински съвет – Смолян


РЕШЕНИЕ №7ОТНОСНО: Отмяна на Решения №№ 1260, 1261, 1262, 1268 и 1269/10.10.2019 г. на Общински съвет – Смолян


РЕШЕНИЕ №8ОТНОСНО: Отмяна на Решения №№ 1260, 1261, 1262, 1268 и 1269/10.10.2019 г. на Общински съвет – Смолян


РЕШЕНИЕ №9ОТНОСНО: Отмяна на Решения №№ 1260, 1261, 1262, 1268 и 1269/10.10.2019 г. на Общински съвет – Смолян


РЕШЕНИЕ №10ОТНОСНО: Отмяна на Решения №№ 1260, 1261, 1262, 1268 и 1269/10.10.2019 г. на Общински съвет – Смолян


РЕШЕНИЕ №11ОТНОСНО: Откриване на процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.


РЕШЕНИЕ №12ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“


РЕШЕНИЕ №13ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


РЕШЕНИЕ №14ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-107/12.12.2018г. и номер от ИСУН- № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.


РЕШЕНИЕ №15ОТНОСНО: Структурата и обща числеността на общинска администрация.


РЕШЕНИЕ №16ОТНОСНО: Определяне на индивидуалните основни месечни заплати на ръководните длъжности в „Териториалните органи на изпълнителната власт“ в Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №17ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.““


РЕШЕНИЕ №18ОТНОСНО: Приемане на Годишния отчет за 2018г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.


РЕШЕНИЕ №19ОТНОСНО: Възобновяване членството в Общинска мрежа за енергийна ефективност (ОМЕЕ) ЕкоЕнергия


РЕШЕНИЕ №20ОТНОСНО: Срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози и определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници.


РЕШЕНИЕ №21ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения за офис в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №22ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №23ОТНОСНО: Предоставяне на сграда с идентификатор 67653.921.182.6 - публична общинска собственост за безвъзмездно управление за нуждите на ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №24ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 472, кв. 6в по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №25ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 221, ведно с построените в него двуетажна полумасивна постройка и навес, кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №26ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 136, кв. 37, кв. 43 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №27ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими имоти с идентификатор 68000.502.61 и 68000.502.458 по кадастралната карта на с. Солища, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №28ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/


РЕШЕНИЕ №29ОТНОСНО: : Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.516 в местност „Горно Кременово”, землище на с. Левочево.


РЕШЕНИЕ №30ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.97.66 и 67653.97.43 в местност „Дълги нивища”, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №31ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 05414.3.18 в землище на с. Бориково.


РЕШЕНИЕ №32ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ „Горски дол“ – в землището на с. Широка лъка – „ВЕТОС“ – ООД“.


РЕШЕНИЕ №33ОТНОСНО: Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VIІІ - 6.254, 6. 239 (ПИ 69345.6.400) и УПИ IX – 6.239, 6.255 (ПИ 69345.6.401) в кв.3 в местност „Дуневски ливади“, землище Стойките, в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №34ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.669.4 в местност „Караманджа”, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №35ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Устройствена план - схема за обект : „Външно В и Кен на хотел – ресторант в УПИ ХIII – 120004 в кв.4 в КК Пампорово в местност „Малък Картъл“, землище Смолян“.


РЕШЕНИЕ №36ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 73482.3.917 в местност „Гюрово“ землище на с. Турян.


РЕШЕНИЕ №37ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.459 в местност „Варадил”, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №38ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №39ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“, по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №40ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“, по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №41ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“, по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №42ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.5.52 в местност „Яньовско блато”, землище на с. Полковник Серафимово.


РЕШЕНИЕ №43ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 81520.3.398 и 81520.3.408 в местност „Мирчово”, землище на с. Чокманово.


РЕШЕНИЕ №44ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67965.8.48 в местност „Дупката”, землище на с. Соколовци.


РЕШЕНИЕ №45ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.я. „Снежанка“, м-ст „Голям Картъл“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №46ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово – к.я. „Снежанка“, по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №47ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян, чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост (паркинг Студенец)


РЕШЕНИЕ №48ОТНОСНО: Писмо входирано в деловодната система на Община Смолян с вх.№ ДЛ010017 от 24.10.2019 г. от Кирил Асенов представител на ,,Перелик инфраструктурна компания“ АД с ЕИК:200093426, във връзка с разрешение подмяна на ограда на параклис „Св. Кирик и Юлита“.


РЕШЕНИЕ №49ОТНОСНО: Постъпила докладна записка с вх. № ОбС 000324 от 14.11.2019 г. подадена от Георги Йочев - ликвидатор на „Смолян-автотранспорт“ ЕООД, с ЕИК: 120059295, и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 85


РЕШЕНИЕ №50ОТНОСНО: Определяне на делегат от Община Смолян в общо събрание в Асоциация на родопските общини (АРО)


М. Иванова
Гл. експерт

Венера Аръчкова
Председател на Обс