> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ №02 И №05 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.11.2019 ГОДИНА,

РЕШЕНИЯ №02 И №05 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.11.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №2

27.11.2019

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №02 – ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация в състав от 7 /седем/ общински съветници.

РЕШЕНИЕ №03 – ОТНОСНО: Определяне броя на членовете и поименен състав на Постоянните комисии към Общинския съвет.

РЕШЕНИЕ №04 – ОТНОСНО: Даване на съгласие Председателят на общински съвет – Смолян да членува в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.

РЕШЕНИЕ №05 – ОТНОСНО: Определяне на делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.


ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ М. Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Венера Аръчкова/