> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.11.2019 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.11.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

21.11.2019

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 28 ноември 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 


1. Отмяна на Решения №№ 1260, 1261, 1262, 1268 и 1269/10.10.2019 г. на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


2. Откриване на процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ


3. Поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Кандидатстване на Община Смолян по Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-107/12.12.2018г. и номер от ИСУН- № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Структурата и числеността на общинска администрация.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Определяне на индивидуалните основни месечни заплати на ръководните длъжности в „Териториалните органи на изпълнителната власт“ в Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.““
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Приемане на Годишния отчет за 2018г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ


10. Възобновяване членството в Общинска мрежа за енергийна ефективност (ОМЕЕ) ЕкоЕнергия
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози и определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Отдаване под наем на помещения за офис в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Предоставяне на сграда с идентификатор 67653.921.182.6 - публична общинска собственост за безвъзмездно управление за нуждите на ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Изкупуване на поземлен имот № 472, кв. 6в по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Изкупуване на поземлен имот № 221, ведно с построените в него двуетажна полумасивна постройка и навес, кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Изкупуване на поземлен имот № 136, кв. 37, кв. 43 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Изкупуване на недвижими имоти с идентификатор 68000.502.61 и 68000.502.458 по кадастралната карта на с. Солища, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗИДЗСПЗЗ/.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.516 в местност „Горно Кременово”, землище на с. Левочево.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.97.66 и 67653.97.43 в местност „Дълги нивища”, землище на гр. Смолян.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 05414.3.18 в землище на с. Бориково.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ „Горски дол“ – в землището на с. Широка лъка – „ВЕТОС“ – ООД“.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VIІІ - 6.254, 6. 239 (ПИ 69345.6.400) и УПИ IX – 6.239, 6.255 (ПИ 69345.6.401) в кв.3 в местност „Дуневски ливади“, землище Стойките, в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.669.4 в местност „Караманджа”, землище на гр. Смолян.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Разрешение за изработване на Устройствена план - схема за обект : „Външно В и Кен на хотел – ресторант в УПИ ХIII – 120004 в кв.4 в КК Пампорово в местност „Малък Картъл“, землище Смолян“.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 73482.3.917 в местност „Гюрово“ землище на с. Турян.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


28. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.459 в местност „Варадил”, землище на гр. Смолян.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


29. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“, по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


30. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“, по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


31. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


32. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“, по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


33. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.5.52 в местност „Яньовско блато”, землище на с. Полковник Серафимово.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


34. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 81520.3.398 и 81520.3.408 в местност „Мирчово”, землище на с. Чокманово.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


35. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67965.8.48 в местност „Дупката”, землище на с. Соколовци.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


36. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.я. „Снежанка“, м-ст „Голям Картъл“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


37 . Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово – к.я. „Снежанка“, по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


38. Отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян, чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост (паркинг Студенец)
Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


39. Писмо входирано в деловодната система на Община Смолян с вх.№ ДЛ010017 от 24.10.2019 г. от Кирил Иванов Асенов представител на ,,Перелик инфраструктурна компания“ АД с ЕИК:200093426, във връзка с разрешение подмяна на ограда на параклис „Св. Кирик и Юлита“.
Докладва : Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


40. Отчет на ликвидатора на „ Смолян Автотранспорт“ЕООД – Смолян.
Докладва : Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


41. Избор на делегати на Община Смолян в Общото събрание на АРО.
Докладва : Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНАРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 25.11.2019г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 3,5,6,7,14, 41 по предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 25.11.2019 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 25.11.2019 г. /понеделник/ от 15.30 часа в зала № 211 и разглежда точки № 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 38, 39,40,41 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 25.11.2019 г./понеделник/ от 16.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 1 до 41 включително от предложения проект за Дневен ред.


ВЕНЕРА АРЪЧКОВА
Председател на Общинския съвет