> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 19.11.2019 Г. ОТ 17:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 19.11.2019 Г. ОТ 17:00 ЧАСА

13.11.2019

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН


На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 19 ноември 2019 г. от 17.00 часа в зала № 247 на Община Смолян, при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


 1. Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация в състав от 7 /седем/ общински съветници.


2. Определяне броя на членовете и поименен състав на Постоянните комисии към Общинския съвет.


3. Разни


ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 
Председател на Общинския съвет