> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №01 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 08.11.2019 ГОДИНА,ПРОТОК

РЕШЕНИЕ №01 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 08.11.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №01

13.11.2019

   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №01 – ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет - Смолян


ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ М. Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Венера Аръчкова/