> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ №1256 И №1272 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 10.10.2019 ГОД

РЕШЕНИЯ №1256 И №1272 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 10.10.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №59

17.10.2019

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №1256ОТНОСНО: Безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи на стълбове за електрическо осветление и подпорни стени с реклама цел на Сдружение ФК „ Родопа 1927 - Смолян“.

РЕШЕНИЕ №1257ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – 8 за озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част /ул. “Дичо Петров“/.

РЕШЕНИЕ №1258ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за УПИ I – озеленяване, кв.51 по плана на с. Петково, общ. Смолян.

РЕШЕНИЕ №1259ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут и право на прокарване на електронна съобщителна мрежа през имот - общинска собственост за обект: „Електронна съобщителна мрежа на ЕТ „КТ-АСТРА- Генко Дойчинов“ на територията на общ. Смолян – общ. Чепеларе“.

РЕШЕНИЕ №1260ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 221, ведно с построените в него двуетажна полумасивна постройка и навес, кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.

РЕШЕНИЕ №1261ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 472, кв. 6в по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.

РЕШЕНИЕ №1262ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот № 136, кв. 37, кв. 43 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС

РЕШЕНИЕ №1263ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външна канализация към жилищна сграда в поземлен имот 67653.131.12, УПИ V – 131.12, кв.131 по плана на гр. Смолян”.

РЕШЕНИЕ №1264ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на жилищна сграда на В.Ц. в поземлен имот 67653.78.46 в гр. Смолян”.

РЕШЕНИЕ №1265ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Въздушна мрежа ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда на Е. Д. в село Левочево, местност „Вадата“”.

РЕШЕНИЕ №1266ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.161, образуващ, УПИ XXIX, кв. 147 по плана на гр. Смолян, ул. Илинден.

РЕШЕНИЕ №1267ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.500.800, образуващ УПИ II - за групови стопански сгради в кв.68 по плана на с. Широка лъка, общ. Смолян.

РЕШЕНИЕ №1268ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №1269ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 68000.502.61 по кадастралната карта на с. Солища, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на територията, чл. 33 от Закона за собствеността.

РЕШЕНИЕ №1270ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

РЕШЕНИЕ №1271ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

РЕШЕНИЕ №1272ОТНОСНО: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд – Смолян за мандат 2020 - 2023 година.


ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ М. Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. Данчо Киряков/