> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 10.10.2019 Г. ОТ 09:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 10.10.2019 Г. ОТ 09:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

04.10.2019

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 10 октомври 2019 г. от 09.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 


1.Кандидатстване на Община Смолян по Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


2. Обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-107/12.12.2018г. и номер от ИСУН- № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


3. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


4. Поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


5. Безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи на стълбове за електрическо осветление и подпорни стени с реклама цел на Сдружение „Футболен клуб Родопа-1927 - Смолян“.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


6. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – 8 за озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част /ул.“Дичо Петров“/.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


7. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за УПИ I – озеленяване, кв.51 по плана на с. Петково, общ. Смолян
ДОКЛАДВА:инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


8. Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут и право на прокарване на електронна съобщителна мрежа през имот - общинска собственост за обект: „Електронна съобщителна мрежа на ЕТ „КТ-АСТРА- Генко Дойчинов“ на територията на общ. Смолян – общ. Чепеларе“.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


9. Изкупуване на поземлен имот № 221, ведно с построените в него двуетажна полумасивна постройка и навес, кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


10. Изкупуване на поземлен имот № 472, кв. 6в по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


11. Изкупуване на поземлен имот № 136, кв. 37, кв. 43 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външна канализация към жилищна сграда в поземлен имот 67653.131.12, УПИ V – 131.12, кв.131 по плана на гр. Смолян”.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на жилищна сграда в поземлен имот 67653.78.46 в гр. Смолян”.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


14. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Въздушна мрежа ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда в село Левочево, местност „Вадата“”.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


15. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.161, образуващ, УПИ XIX, кв. 147 по плана на гр. Смолян, ул. Илинден.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


16. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.500.800, образуващ УПИ II - за групови стопански сгради в кв.68 по плана на с. Широка лъка, общ. Смолян.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


17. Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


18. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 68000.502.61 по кадастралната карта на с. Солища, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


19. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


20. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян

ДОКЛАДНА


21. Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд – Смолян за мандат 2020 - 2023 година.
ДОКЛАДВА: от Екатерина Гаджева - общински съветник и председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели към Окръжен и Районен съд – Смолян.

ДОКЛАДНА


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 08.10.2019г. /вторник / от 11.00 часа в зала № 247 и разглежда точки № 1, 2, 3, 4, 5 и 21 по предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 08.10.2019 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала № 247 и разглежда точки 1,2,3,4,5,7,9,10,11,15,16,17,18,21 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 08.10.2019 г. /вторник/ от 13.00 часа в зала № 247 и разглежда точки от № 1 до 21 вкл. от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 08.10.2019 г./вторник/ от 15.00 часа в зала № 247 и разглежда точки 1 до 21 включително от предложения проект за Дневен ред.


ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ
Председател на Общинския съвет