ДОКЛАД

03.10.2019

 На 27.06.2019 г. в деловодството на Общински съвет – Смолян е постъпило писмо с изх. № 800/27.06.2019 г. /наш вх. № ОбС000347/27.06.2019 г./ от председателя на Окръжен съд – Смолян, с което ни уведомява, че изтича мандатът на действащите съдебни заседатели за Районен съд – Смолян. На свое заседание, проведено на 26.06.2019 г., Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Смолян е определило броя на съдебните заседатели за мандат 2020-2024 за Районните съдилища от района на Окръжен съд – Смолян, които следва да бъдат предложени от Общинските съвети. За Районен съд – Смолян Общинския съвет трябва да предложи 14 бр. кандидати за съдебни заседатели.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Доклад