> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ №1249 И №1255 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.09.2019 ГОД

РЕШЕНИЯ №1249 И №1255 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.09.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №58

26.09.2019

 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №1249 - ОТНОСНО: Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Председателя на Общински съвет Смолян – ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ, на основание чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 161 от Изборния кодекс, както и във връзка с Решение № 943 - МИ от 02.09.2019 г. на Централна избирателна комисия.


РЕШЕНИЕ №1250 - ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1251 - ОТНОСНО: В деловодството на община Смолян е получено писмо с вх. № ДЛ0075 70_002 от 21.08.2019 г., с предложение за придобиване на акции от капитала на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“АД, ЕИК: 830166384, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул. Родопи № 130, представлявано от изпълнителния директор Николай Бояджиев.


РЕШЕНИЕ №1252 - ОТНОСНО: Награждаване на Център за изкуства „За Родопите“.


РЕШЕНИЕ №1253 - ОТНОСНО: Разрешение за формиране на група към Детска градина „Изворче“– с. Момчиловци, в село Кутела за учебната 2019/2020 година.


РЕШЕНИЕ №1254 - ОТНОСНО: Годишен план за ползване на дървесина, добив и ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Смолян, съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата за възлагане на дейности в ГТ).


РЕШЕНИЕ №1255 ОТНОСНО: Безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи на стълбове за електрическо осветление и подпорни стени с реклама цел на Сдружение „Футболен клуб Родопа-Смолян“ и спонсори на отбора.


ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ М. Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж. Данчо Киряков/