> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 19.09.2019 Г. ОТ 09:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 19.09.2019 Г. ОТ 09:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

13.09.2019

  ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 19 септември 2019 г. от 09.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: инж.Данчо Киряков – Председател на общински съвет

ДОКЛАДНА


2. Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: инж.Данчо Киряков – Председател на общински съвет

ДОКЛАДНА


3. В деловодството на община Смолян е получено писмо с вх. № ДЛ0075 70_002 от 21.08.2019 г., с предложение за придобиване на акции от капитала на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“АД, ЕИК: 830166384, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул. Родопи № 130, представлявано от изпълнителния директор Николай Манолов Бояджиев.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Награждаване на Център за изкуства „За Родопите“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Разрешение за формиране на група към Детска градина „ Изворче „ – с. Момчиловци, в с. Кутела за учебната 2019 – 2020 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


 

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 17.09.2019г. /вторник/ от 15.30 часа в зала № 247 и разглежда точки № 4 и 5 по предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 17.09.2019 г. /вторник/ от 16.00 часа в зала № 247 и разглежда точки т.3,4 и 5 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 17.09.2019 г./вторник/ от 16.30 часа в зала № 247 и разглежда точки 1, 2, 3 ,4 и 5 включително от предложения проект за Дневен ред.

 

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ 
Председател на Общинския съвет