> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ №1228 И №1248 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.08.2019 ГОД

РЕШЕНИЯ №1228 И №1248 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.08.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №57

29.08.2019

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №1228 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване и рекреационни пространства предвиден в устройствения план за озеленена площ и рекреация в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част /“Дълбокото дере“/.


РЕШЕНИЕ №1229 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 66 по плана на гр. Смолян, кв. Райково /ул. „Родопи“/.


РЕШЕНИЕ №1230 - ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от покривни пространства на сгради общинска собственост за монтиране на Фотоволтаични електроцентрали по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1231 - ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински терен за поставяне на временни преместваеми - увеселителни съоръжения по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян (Устовски панаир).


РЕШЕНИЕ №1232 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост-помещения за продажба на закуски и сладкарски изделия в СУ „Отец Паисий“ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1233 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост-обекти находящи се в Основно училище „Юрий Гагарин“ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1234 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост в двора на ОУ „Стою Шишков“ гр.Смолян.


РЕШЕНИЕ №1235 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост сграда за продажба на закуски и сладкарски изделия в ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1236 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1237 - ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.914.19 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (ул. Невястата).


РЕШЕНИЕ №1238 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.1.648 по кадастралната карта на гр. Смолян, м. Караманджа.


РЕШЕНИЕ №1239 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.921.44 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково.


РЕШЕНИЕ №1240 - ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Национална Асоциация Сигурност –клон Смолян върху имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1241 - ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.915.113 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1242 - ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на E.С.Д.


РЕШЕНИЕ №1243 - ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №1244 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1245 - ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот ХХIХ-27 – за жилищно строителство, кв. 1 по плана на с. Славейно, община Смолян, ведно с масивна триетажна сграда и масивна едноетажна сграда - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1246 - ОТНОСНО: Кандидатстване за предоставяне на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“.


РЕШЕНИЕ №1247 - ОТНОСНО: Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за удължаване срока за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имот публично държавна собственост Момчилова крепост, с. Градът, Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1248 - ОТНОСНО: Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за удължаване срока за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имоти публично държавна собственост: Крепост «Калето» в защитена местност «Невястата-Турлука” край гр. Смолян и Крепост «Калето» над проходна пещера край с. Кошница, Община Смолян. 


ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ М. Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. Данчо Киряков/