> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ №1209 И №1227 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.08.2019 ГОД

РЕШЕНИЯ №1209 И №1227 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.08.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №56

23.08.2019

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


Решение №1209ОТНОСНО: Изслушване на Кмета на община Смолян – Николай Мелемов, относно възникналия проблем с транспортна фирма „ Рожен Експрес“АД – Смолян.


Решение №1210 - ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Славейно - община Смолян, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.


Решение №1211 - ОТНОСНО: Финансова подкрепа за ФК „Родопа – Смолян“ – гр.Смолян.


Решение №1212 - ОТНОСНО: Финансова подкрепа на ФК“ Родопа 1927 Смолян“ гр. Смолян.


Решение №1213 - ОТНОСНО: Безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи на стълбове за електрическо осветление и подпорни стени с реклама цел на Сдружение „Футболен клуб Родопа-Смолян“ и спонсори на отбора.


Решение №1214 - ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на билбордове и два Общински паркинга, за реклама и осигуряване на постъпления, за нормално функциониране на сдружение ФК „ Родопа 1927 – Смолян“ гр. Смолян.


Решение №1215 - ОТНОСНО: Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян , за периода 2020 – 2022г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.


Решение №1216 - ОТНОСНО: Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2019/2020 година.


Решение №1217 - ОТНОСНО: Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 година.


Решение №1218 - ОТНОСНО: Разрешение за формиране на паралелки и групи с брой на учениците и на децата в тях под определения минимум за учебната 2019/2020 година.


Решение №1219 - ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“.


Решение №1220 - ОТНОСНО: Създаване на звено за предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”


Решение №1221 - ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Смолян за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2. 040 -0033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, изпълняван от Община Смолян.


Решение №1222 - ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-107/12.12.2018г. и номер от ИСУН- № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.


Решение №1223 - ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.““


Решение №1224 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.10.454 в местност „Оградата”, землище на с. Полковник Серафимово.


Решение №1225 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.11.10 в местност „Топъня”, землище на с. Стойките.


Решение №1226 - ОТНОСНО: Приемане на Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Смолян и План за действие за периода 2019 - 2024г.


Решение №1227 - ОТНОСНО: Приемане на решение за осигуряване на финансови средства с цел възстановяване на компрометираната ограда около дворното пространство на Българо-германския център (учебен корпус) - бивша детска градина в град Смолян, квартал Райково, улица „Искър“ №8.ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ М. Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. Данчо Киряков/