> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 22.08.2019 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 22.08.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

16.08.2019

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 22 август 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следнияД Н Е В Е Н  Р Е Д:


1. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване и рекреационни пространства предвиден в устройствения план за озеленена площ и рекреация в кв. 1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част /„Дълбокото дере“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 66 по плана на гр. Смолян, кв. Райково /ул. „Родопи“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от покривни пространства на сгради общинска собственост за монтиране на Фотоволтаични електроцентрали по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински терен за поставяне на временни преместваеми - увеселителни съоръжения по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян (Устовски панаир).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост-помещения за продажба на закуски и сладкарски изделия в СУ „Отец Паисий“ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост-обекти находящи се в Основно училище „Юрий Гагарин“ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост в двора на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост сграда за продажба на закуски и сладкарски изделия в ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.19 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС /ул. „Невястата“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.1.648 по кадастралната карта на гр. Смолян, м. Караманджа.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.921.44 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Национална Асоциация Сигурност – клон Смолян върху имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.915.113 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Продажба на Урегулиран поземлен имот ХХIХ-27 – за жилищно строителство, кв. 1 по плана на с. Славейно, община Смолян, ведно с масивна триетажна сграда и масивна едноетажна сграда - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Кандидатстване за предоставяне на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за удължаване срока за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имот публично държавна собственост „Момчилова крепост“ с. Градът, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за удължаване срока за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имоти публично държавна собственост: Крепост „Калето“ в защитена местност „Невястата-Турлука“ край гр. Смолян и Крепост „Калето“ над проходна пещера край с. Кошница, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 19.08.2019г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21 по предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 19.08.2019 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 19.08.2019 г. /понеделник/ от 15.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 19.08.2019 г./понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1 до 21 включително от предложения проект за Дневен ред.


 

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ
Председател на Общинския съвет