> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 352 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 352 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Р Е Ш И: 1.Отменя приетата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян с Решение № 209/29.12.2008 г. на Общински съвет – Смолян, допълнена с Решение № 219/04.02.2009 г. на Общински съвет – Смолян. 2.Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян. 3.Наредбата влиза в сила от 01.01.2010 година. 4.Допуска предварително изпълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян. 5.Възлага на Кмета на Община Смолян да публикува Наредбата във вестник „Родопски вести” и в сайта на Община Смолян.