> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 15.08.2019 Г. ОТ 13:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 15.08.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

08.08.2019

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 15 август 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния


Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


1. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Славейно, община Смолян, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА


2. Постъпила докладна записка с вх. № ОбС000423/06.08.2019 г. от Георги Йочев – ликвидатор на „Смолян Автотранспорт” ЕООД за продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.925.326 и сграда с идентификатор 67653.925.326.1 - частна общинска собственост в капитала на дружеството „Смолян-Автотранспорт” ЕООД - в ликвидация с ЕИК: 120059295.
ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на ОбС - Смолян

ДОКЛАДНА


3. Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2020 – 2022 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2019/2020 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Разрешение за формиране на паралелки и групи с брой на учениците и на децата в тях под определения минимум за учебната 2019/2020 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Създаване на звено за предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.040-033 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Упълномощаване на Кмета на Община Смолян за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2. 040 -0033 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, изпълняван от Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-107/12.12.2018 г. и номер от ИСУН - № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.10.454 в местност „Оградата”, землище на с. Полковник Серафимово.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.11.10 в местност „Топъня”, землище на с. Стойките.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Приемане на Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Смолян и План за действие за периода 2019-2024 г.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.14


15. Приемане на решение за осигуряване на финансови средства с цел възстановяване на компрометираната ограда около дворното пространство на Българо-германския център (учебен корпус) – бивша детска градина в град Смолян, квартал Райково, улица „Искър“ №8.
ДОКЛАДВАТ: Група общински съветници

ДОКЛАДНА


16. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване и рекреационни пространства предвиден в устройствения план за озеленена площ и рекреация в кв. 1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част /„Дълбокото дере“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 66 по плана на гр. Смолян, кв. Райково /ул. „Родопи“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от покривни пространства на сгради общинска собственост за монтиране на Фотоволтаични електроцентрали по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински терен за поставяне на временни преместваеми - увеселителни съоръжения по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян (Устовски панаир).
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост-помещения за продажба на закуски и сладкарски изделия в СУ „Отец Паисий“ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост-обекти находящи се в Основно училище „Юрий Гагарин“ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост в двора на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост сграда за продажба на закуски и сладкарски изделия в ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.19 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС /ул. „Невястата“/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.1.648 по кадастралната карта на гр. Смолян, м. Караманджа.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.921.44 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


28. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Национална Асоциация Сигурност – клон Смолян върху имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


29. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.915.113 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


30. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


31. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


32. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


33. Продажба на Урегулиран поземлен имот ХХIХ-27 – за жилищно строителство, кв. 1 по плана на с. Славейно, община Смолян, ведно с масивна триетажна сграда и масивна едноетажна сграда - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


34. Кандидатстване за предоставяне на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


35. Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за удължаване срока за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имот публично държавна собственост „Момчилова крепост“ с. Градът, Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


36. Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за удължаване срока за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имоти публично държавна собственост: Крепост „Калето“ в защитена местност „Невястата-Турлука“ край гр. Смолян и Крепост „Калето“ над проходна пещера край с. Кошница, Община Смолян.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


37. Финансова подкрепа за ФК „Родопа – Смолян“ – гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


38. Финансова подкрепа за ФК „Родопа 1927 Смолян“ - гр. Смолян.
ДОКЛАДВА: Стоян Иванов – Общински съветник

ДОКЛАДНА


39. Безвъзмездно поставяне на рекламно-информационни елементи на стълбове за електрическо осветление и подпорни стени с рекламна цел на Сдружение „Футболен клуб Родопа – Смолян“ и спонсори на отбора.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 12.08.2019г. /понеделник/ от 11.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 201 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39 по предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие - заседава на 12.08.2019 г. /понеделник/ от 13.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 12.08.2019 г. /понеделник/ от 14.30 часа в зала № 211 и разглежда точки 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 12.08.2019 г./понеделник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1 до 39 включително от предложения проект за Дневен ред.ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ 
Председател на Общинския съвет