> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ №1207 И №1208 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.07.2019 ГОД

РЕШЕНИЯ №1207 И №1208 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.07.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №55

24.07.2019

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

РЕШЕНИЯ №1207 И №1208 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.07.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №55

 


РЕШЕНИЕ №1207 - ОТНОСНО: Запознаване на общинските съветници с участието на Община Смолян в организирането и провеждането на Събор на народното творчество и животновъдство „РОЖЕН“ 2019 година и вземане на конкретни решения.


РЕШЕНИЕ №1208 - ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.


 

ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ М. Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. Данчо Киряков/