> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИE ОТ №1186 ДО №1206 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019

РЕШЕНИE ОТ №1186 ДО №1206 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №53

03.07.2019

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

РЕШЕНИЕ ОТ №1186 ДО №1206 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №53

 


РЕШЕНИЕ №1186 – ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД.


РЕШЕНИЕ №1187 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – специализирана план - схема за обект : „Изграждане на оптична свързаност на територията на град Смолян с подземна оптична MAN мрежа на „А1 - България“ ЕАД“.


РЕШЕНИЕ №1188 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект : „Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на село Гела, община Смолян, подобект : реконструкция на довеждащ водопровод от съществуващи водохващания до НР ”.


РЕШЕНИЕ №1189 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ – парцеларен план на канализационен клон № К209.


РЕШЕНИЕ №1190 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Сградно водопроводно отклонение и външно пожарогасене за обект : „Мотел“, находящ се в УПИ I - 540017 за мотел по плана на гр. Смолян – местност „Опаленика“”.


РЕШЕНИЕ №1191 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Въздушна мрежа ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда на Е.Д. в село Левочево, местност „Вадата“”.


РЕШЕНИЕ №1192 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.200 в местност „Попово“, землище на с. Левочево.


РЕШЕНИЕ №1193 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатори 73482.4.674, 73482.4.873 и 73482.3.914 в местност „Горна тасма“, землище на с. Турян.


РЕШЕНИЕ №1194 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1064 в местност „Вадата“, землище на с. Левочево.


РЕШЕНИЕ №1195 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Величко Профиров“/.


РЕШЕНИЕ №1196 – ОТНОСНО: Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 69345.100.171 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян, по реда на чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.


РЕШЕНИЕ №1197 – ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот VIІІ, кв. 57 по плана на с. Петково, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1198 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.922.837, ведно със сграда с идентификатор 67653.922.837.1 и сграда с идентификатор 67653.922.837.2 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1199 – ОТНОСНО: : Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Х.К.Т.


РЕШЕНИЕ №1200 – ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Н.Е.Ю.


РЕШЕНИЕ №1201 – ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на В.П.А.


РЕШЕНИЕ №1202 – ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост на М.Н.Г.


РЕШЕНИЕ №1203 – ОТНОСНО: Сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на рециклируеми отпадъци съгласно чл.20,ал.2 от Закона за управление на отпадъците(Дв.Бр.53,13 юли 2012г.)


РЕШЕНИЕ №1204 – ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД.


РЕШЕНИЕ №1205 – ОТНОСНО: Актуализиране на Бюджета на Община Смолян за 2019 г. във връзка с взето решение на Общински съвет - Смолян № 1184 от 30.05.2019 г. с Протокол № 51.


РЕШЕНИЕ №1206 – ОТНОСНО: Финансова подкрепа за ФК „Родопа – Смолян“ – гр.Смолян.


 

ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ М. Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. Данчо Киряков/