> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИE ОТ №1185 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.06.2019 ГОДИНА,П

РЕШЕНИE ОТ №1185 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.06.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №52

24.06.2019

 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

РЕШЕНИЕ ОТ №1185 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.06.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №52


РЕШЕНИE ОТ №1185 - ОТНОСНО: Наложени финансови корекции на Община Смолян от управляващите органи по десет обществени поръчки по проекти, финансирани от ОП „Добро управление“ и ОП „Региони в растеж“ в размер на 600 000 (шестстотин хиляди) лева поради допуснати груби нарушения на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото приложение.ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ М. Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. Данчо Киряков/