> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1137 ДО №1184 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ Н

РЕШЕНИЯ ОТ №1137 ДО №1184 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.05.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №51

07.06.2019

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

РЕШЕНИЯ ОТ №1137 ДО №1184 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.05.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №51


РЕШЕНИЕ №1137 – ОТНОСНО: Награждаване на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – град Смолян


РЕШЕНИЕ №1138 – ОТНОСНО: Награждаване на фолклорно трио „Родопски извор“ – град Смолян


РЕШЕНИЕ №1139 – ОТНОСНО: Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2019 г.


РЕШЕНИЕ №1140 – ОТНОСНО: Определяне размера на Национална литературна награда „Николай Хайтов“ на Община Смолян за 2019 г.


РЕШЕНИЕ №1141 – ОТНОСНО: Предложение за откриване на ученическо общежитие в с. Широка лъка


РЕШЕНИЕ №1142 – ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет и баланса за 2018 г. на „Център за психично здраве-Смолян“–ЕООД, град Смолян, ЕИК: 000614404


РЕШЕНИЕ №1143 – ОТНОСНО: Приемане на Годишния отчет и баланса за 2018 г. на „Ученическо и столово хранене“–ЕООД-град Смолян, ЕИК: 120506497


РЕШЕНИЕ №1144 – ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет и баланса за 2018 г. на „Смолян Автотранспорт“- ЕООД, ЕИК: 120059295


РЕШЕНИЕ №1145 – ОТНОСНО: Удължаване срока за ликвидация и сключване на нов договора с назначения ликвидатора на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, с ЕИК: 120059295, адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 85


РЕШЕНИЕ №1146 – ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1134/ 04.04.2019 г. на Общински съвет - Смолян


РЕШЕНИЕ №1147 – ОТНОСНО: Подписване на Споразумения за сътрудничество между кметство Момчиловци, община Смолян и кметства Черноморец, община Созопол; Добринище, Община Банско и Момчилово, Община Ветрино


РЕШЕНИЕ №1148 – ОТНОСНО: Подписване на Споразумение за сътрудничество между кметство Смилян, община Смолян и кметство Житница, Община Калояново, Област Пловдив


РЕШЕНИЕ №1149 – ОТНОСНО: Приемане на Актуализация на Стратегия за развитие на социални услуги в Община Смолян 2016-2020 г.


РЕШЕНИЕ №1150 – ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2020 г.


РЕШЕНИЕ №1151 – ОТНОСНО: Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2018 г.


РЕШЕНИЕ №1152 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – За озеленяване (за поземлени имоти с идентификатори 67653.912.350, 67653.912.354 и 67653.912.355) предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Дунав“/


РЕШЕНИЕ №1153 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Величко Профиров“/.


РЕШЕНИЕ №1154 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян / улица „Дунав“/.


РЕШЕНИЕ №1155 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.1.716 в местност „Караманджа”, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1156 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.49.49 в местност „Яра”, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1157 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.193 в местност „Имарет дере”, землище на с. Кутела.


РЕШЕНИЕ №1158 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.122 в местност „Маневска барчина”, землище на с. Кутела.


РЕШЕНИЕ №1159 – ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот ХХIХ-27 – за жилищно строителство, кв. 1 по плана на с. Славейно, община Смолян, ведно с масивна триетажна сграда и масивна едноетажна сграда - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №1160 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.513 по кадастрална карта на град Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №1161 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.514 по кадастрална карта на град Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №1162 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.515 по кадастрална карта на град Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №1163 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.516 по кадастрална карта на град Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №1164 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.517 по кадастрална карта на град Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №1165 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.518 по кадастрална карта на град Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №1166 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване


РЕШЕНИЕ №1167 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за УПИ VII – озеленяване, част от УПИ VI-126 и улична регулация по плана на с. Могилица, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №1168 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.9266.525, част от поземлен имот с идентификатор 67653.926.361, част от поземлен имот с идентификатор 67653.9266.295 по кадастралната карта на гр. Смолян


РЕШЕНИЕ №1169 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.926.441 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (ул. Трета)


РЕШЕНИЕ №1170 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.923.221.1 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №1171 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижими имоти с идентификатори 69345.101.163.1 и 69345.101.163.2 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян на основание чл.66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗС


РЕШЕНИЕ №1172 – ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67547.501.1361 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с. Смилян


РЕШЕНИЕ №1173 – ОТНОСНО: Обявяване на общински имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост


РЕШЕНИЕ №1174 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост-помещение за продажба на закуски и сладкарски изделия в Основно училище „ Стою Шишков„ с. Търън по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1175 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост за Кафе сладкарница, находящи се в сграда с идентификатор 67653.918.45.1 - Родопски драматичен театър ”Николай Хайтов”–Смолян, по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1176 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №1177 – ОТНОСНО: Приемане на годишен доклад за 2018 година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година


РЕШЕНИЕ №1178 – ОТНОСНО: Приемане на Годишния отчет за 2018г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.


РЕШЕНИЕ №1179 – ОТНОСНО: Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението


РЕШЕНИЕ №1180 – ОТНОСНО: Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението


РЕШЕНИЕ №1181 – ОТНОСНО: Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението


РЕШЕНИЕ №1182 – ОТНОСНО: Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението


РЕШЕНИЕ №1183 – ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в Общо събрание на "РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ-РДЗ И СР" ООД


РЕШЕНИЕ №1184 – ОТНОСНО: Приемане на Правила за условията и реда за предоставяне на финансов стимул за новородено или осиновено на територията на Община Смолян


ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ М. Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. Данчо Киряков/