> Начало > Екология > Оперативна програма Околна среда > ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН”

ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН”

22.07.2011

27.08.2015г.

Във връзка изпълнението на дейностите предвидени в договор №DIR-51011119-С009 / 19.07.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект №DIR-51011119-9-21 / 01.10.2010 г. „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” одобрено за финансиране по Процедура № ВG161РО005/10/1.11/03/19"Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води " на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.””, ще се проведе пресконференция на 28.08.2015 г. от 16.00 ч. в зала 247 на Община Смолян, на която ще се представи напредъка по изпълнение на заложените дейности.

ПОКАЗА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


 

22.06.2015г.

Покана за участие в обществено обсъждане във връзка с реализиране на строителство на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ 

Пълна информация може да прочетете на адрес: ТУК


14.12.2013г. 

Информация от проведена пресконференция във връзка с изпълнението на дейности по проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян”

 Снимки от пресконференцията


НА 13.12.2013 Г. ОТ 14.00 Ч. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Пълна информация може да прочетете на адрес: http://www.smolyan.bg/bg/news/view/2136

Прессъобщението може да изтеглите от ТУК


На 03.04.2013г. е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ С ВКЛЮЧЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2007-2013, ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № DIR-51011119-С009/19.07.2011 Г.”  


На 29.03.2013г. е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2007-2013, ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № DIR-51011119-С009/19.07.2011 Г.”


На 08.03.2013г. е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, ИЗРАБОТЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2007-2013, ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № DIR-51011119-С009/19.07.2011 Г.”


На 10.01.2013г. е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗВЕНОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2007 – 2013”


На 23.02.2012г.  е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ИДЕЕН ПРОЕКТ И ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: 'ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН


На 19.01.2012 г. е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Одит  на проект „Интегриран воден  проект на агломерация град Смолян” , ОП Околна среда 2007 - 2013”

Снимки от проведена пресконференция на 22.07.2011 г. от 11:00 ч. в зала 247 на Община Смолян  

 

ДОГОВОР № DIR-51011119-C009/19.07.2011 БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ № DIR-51011119-9-21/01.11.2010 ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН. СЪСТОЯЛА СЕ НА 19.07.2011 В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ