> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №1106 ДО №1136 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ Н

РЕШЕНИЯ ОТ №1106 ДО №1136 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.04.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №50

12.04.2019

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

РЕШЕНИЯ ОТ №1106 ДО №1136 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.04.2019 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №50


РЕШЕНИЕ №1106 - ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Смолян за издаване на запис на заповед в полза на Администрация на Министерския съвет, в чиято структура е Дирекция „Добро управление“, Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05SFOP001-4.004-0001-C01, за проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Смолян за периода 2019-2021г.“, изпълняван от Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1107 - ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.44.68 в местност „Къшлите”, землище на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №1108 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян / улица „Дунав“/.


РЕШЕНИЕ №1109 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Величко Профиров“/.


РЕШЕНИЕ №1110 - ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – За озеленяване (за поземлени имоти с идентификатори 67653.912.350, 67653.912.354 и 67653.912.355) предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Дунав“/.


РЕШЕНИЕ №1111 - ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.138.1.11 по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Устово (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №1112 - ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.919.357.1.36 по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Райково (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №1113 - ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.12.1 по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Устово (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №1114 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.925.511 по кадастрална карта на град Смолян - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1115 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1116 - ОТНОСНО: : Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост-помещение за продажба на закуски и сладкарски изделия в Основно училище „Юрий Гагарин„ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1117 - ОТНОСНО: Възмездно право на надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.190 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян, ул. Добруджа №10.


РЕШЕНИЕ №1118 - ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.1099 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян, ул. Снежанка, №42.


РЕШЕНИЕ №1119 - ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.917.292, образуващ, УПИ V- 2516, 2517, кв. 211 по плана на гр. Смолян, ул. проф. Асен Василев.


РЕШЕНИЕ №1120 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.916.453 по кадастралната карта на гр. Смолян, ул. Княз Борис 1.


РЕШЕНИЕ №1121 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.925.476 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово (зеленчуков пазар кв. Устово).


РЕШЕНИЕ №1122 - ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.408 по кадастралната карта на гр. Смолян, ул. Величко Профиров.


РЕШЕНИЕ №1123 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост с идентификатор 67653.583.62, ведно с масивни сгради с идентификатори 67653.583.62.1, 67653.583.62.2 по Кадастрална карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1124 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост с предназначение за лекарски кабинет в с. Широка лъка по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1125 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми обект по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1126 - ОТНОСНО: Отдаване под наем на площи за поставяне на вендинг машини в помещения общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №1127 - ОТНОСНО: Приемане за сведение на Годишния отчет за 2018 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г.


РЕШЕНИЕ №1128 - ОТНОСНО: Приемане на Годишния отчет за 2018г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.


РЕШЕНИЕ №1129 - ОТНОСНО: Награждаване на общински образователни институции по повод кръгли годишнини.


РЕШЕНИЕ №1130 - ОТНОСНО: Награждаване на читалища по повод кръгли годишнини.


РЕШЕНИЕ №1131 - ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2019 година.


РЕШЕНИЕ №1132 - ОТНОСНО: Определяне на състав на Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №1133 - ОТНОСНО: Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Смолян 2014-2020г.


РЕШЕНИЕ №1134 - ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот Х – Училище, кв. 41 по плана на с. Кутела, община Смолян, ведно с масивна триетажна сграда - частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №1135 - ОТНОСНО: Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението.


РЕШЕНИЕ №1136 - ОТНОСНО: Участие на Община Смолян като партньор в проектно предложение “Адаптация към климатичните промени на градове, желаещи сигурно бъдеще“ (Adaptation To Climate Change For Future Proofing Towns) с акроним AdapTOwn, по програма УРБАКТ III. с водещ партньор Община Чита Ди Кастело, Италия.


 

ГЛ. ЕКСПЕРТ:
/ М. Иванова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. Данчо Киряков/